Olje- og feittutskiljar

Verksemder med utslepp av oljehaldige væsker, feitt eller anna forureining skal ha spesielle installasjonar som olje- og feittutskiljar for å reinse avløpsvatnet.

Verksemdene må søke kommunen om løyve.

Under finn du meir om kven som skal ha slike utskiljarar, og informasjon som trengst til registrering, rapportering og rettleiing.

Du må inngå avtale med et tømefirma for regelmessig tømming av feittutskiljar tilpassa bruken. Service/kontroll, tøming og prøvetaking av oljeutskiljar skal gjerast av føretak med nødvendig kompetanse og utstyr.