Avløp og stikkleidningar frå hushaldningar

Du er ansvarleg for at ditt private vass- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand. Dette gjeld den private stikkleidninga di og anna utstyr utanfor huset.

Dine pliktar som huseigar

Stikkleidningar er vass- og/eller avløpsleidninga frå bustaden til og til den kommunale hovudleidninga Stikkleidninga er eigd av grunneigar  og grunneigar skal halde den vedlike.  

Du må utbetre feil og manglar dersom det blir påvist lekkasje. Ansvaret til grunneigar går til og med tilkoplingspunktet til den kommunal leidninga. Stikkleidninga skal vere lagt i frostfrie massar og det private vass- og avløpsanlegget skal vere i tråd med standard abonnementsvilkår

Ved utskifting av hovudleidningsnettet til kommunen kan kommunen kreve at du må skifte ut den private avløpsleidninga di dersom den ikkje tilfredsstiller krava.