Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Helseopplysningar

Helseopplysningar

Kommunen behandlar personopplysingar og helseopplysingar knytt til lovpålagde tenester.

Verksemdsleiarane har det daglege ansvaret for behandling av personopplysingar i samband med helsetenester til kommunen sine innbyggjarar. Dei einingane innan helse, pleie, omsorg og sosial som behandlar personopplysningar er legekontor, legevakt og ØHD, omsorgssentra, heimebaserte tenester, bemanna omsorgsbustadar, dagtilbod for ulike grupper for personar med funksjonshemming, førebyggjande helseteneste, NAV Ålesund, rus- og psykisk helseteneste, helsestasjon, og fysio- og ergoterapitenesta folkehelse.

Alle personopplysningar blir behandla i sikker sone på eigne, skjerma serverar. Kommunen har rutinar for opplæring, tilgangsstyring og kontrolltiltak for kvart fagsystem. Systema er tilgangsstyrte.

Opplysingane blir lagra for no- og ettertid etter helseregister- og arkivlova. Kommunen har databehandleravtalar med leverandørane.

Elektronisk utveksling av helseopplysingar skjer via Norsk Helsenett mellom fastlege, sjukehus og kommunen for å sikre tryggleik, effektivitet og sporing for innbyggjarar som treng helsehjelp.

Til toppen