Friluftsområde tilrettelagt for personar med funksjonsnedsettelsar

Finn informasjon om tilrettelagde stadar for friluftsopplevingar og aktivitetar for personar med nedsett funksjonsevne.

FTU-appen

Friluftsliv Tilrettelagt for Utviklingshemma (FTU), er eit nasjonalt prosjekt i regi av Den Norske Turistforening. Målet er å få fleire ut på tur. Prosjektet er eit lågterskeltilbod som gjer at personar med nedsett funksjonsevne kan få oppleve glede og sosialt fellesskap i pakt med naturen.

FTU-appen er ein tilrettelagt turkalender med tilhøyrande snakkeark som kan brukast av dei utviklingshemma sjølve og deira nærståande. Turleiarane til DNT legg inn og oppdaterer informasjon om turane i ein sentral kalender, og informasjonen blir automatisk tilgjengelig i appen.

Appen er utvikla for å gjere det enklare å få oversikt over turane som blir arrangert av dei lokale turistforeiningane. I tillegg legg appen tilrette for betre kommunikasjon og at dei funksjonshemma aktivt kan vere med å bestemme. 

Last ned FTU-appen fra Google play

Last ned FTU-appen fra Appstore

Tilrettelagde friluftsområde i Ålesund

I Skodje er dei statleg sikra friluftslivsområda tilrettelagt:

  • Håhjem, statleg sikra friluftslivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.
  • Murvika, Skodje sentrum, statleg sikra friluftslivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.
  • Mauren v/Taftasundbrua, statleg sikra friluftslivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.

I tillegg må området rundt Svarteløkvatnet trekkast fram. Her er etablert skogsvegar og løypetrasear som gir mange turvariantar både sommar og vinter.

 

Ansvarleg for tenesta