Bål og grill

Bål, grilling og brenning av hageavfall

For å hindre større branner er det et generelt bålforbud i Norge i perioden 15. april – 15. september.

Kort fortalt

 • Følg reglene for når og hvor du kan brenne bål!
 • I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.
 • Du har ikke lov å brenne søppel noe sted.
 • Alle sankthansbål (av noe størrelse) må meldes inn til brannvesenet.

Her kan du grille når det er bålforbud

Du kan grille så lenge du ikke utsetter andre for røykforurensning og det åpenbart ikke er fare for brann. Før du fyrer opp grillen bør du sjekke om det er regler eller bestemmelser, for eksempel fra grunneier, borettslag og sameier, skilt i parker eller lignende, som sier noe om hva som er lov å gjøre.

Eksempel på dette kan være:

 • private hager, borettslag og sameier,
 • byparker
 • strandområder som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
 • friluftsområder nær bebyggelse

Griller alle kan bruke  

Felles griller finnes på de største badestrendene i Ålesund. Du tar selv med grillkull og tennvæske, og rydder opp etter deg på grillplassen.

Engangsgrill og grilling i parker

Vi oppfordrer til å ikke bruke engangsgriller, som bidrar til mye unødig avfall, utgjør brannfare og setter merker i naturen. På de største badestrendene i Ålesund er det likevel egne brannsikre containere for brukte engangsgriller.

Dette må du passe på:

 • Sette grillen på et brannsikkert underlag. Sett aldri grillen rett på bakken.
 • Sikre god avstand til annet brennbart materiale.
 • Holde oppsyn med grillen til enhver tid.
 • Slokke grillen med rikelig med vann.
 • Kaste grillen i egnet grillcontainer, og ikke i en avfallsbeholder. En engangsgrill kan inneholde glør og varme i opptil 24 timer etter bruk, selv om du har forsøkt å slokke den med vann.

Primus og kokeapparater

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man selv er ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Når det er høy skogbrannfare

I perioder med høy skogbrannfare, anbefaler vi at du ikke tenner bål eller griller i skog og utmark, inkludert på de godkjente bålplassene. En god huskeregel, i tillegg til å bruke sunn fornuft, er alltid å sjekke skogbrannindeksen på yr.no før du skal på tur.

Når kan du brenne bål?

Du kan lage bål mens det generelle bålforbudet gjelder (perioden 15.april – 15.september) dersom det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Eksempler på unntaksregel kan være etter en lengre periode med mye nedbør, at du befinner deg på et større område med ubrennbar vegetasjon, eller at du befinner deg på et snødekt område i skogen tidlig på våren.

Forbudet kan likevel ikke fravikes der det allerede er fattet et vedtak fra grunneier om at det er forbudt å gjøre opp ild eller grille på området.

Utover dette er det et generelt forbud mot bål i skog og mark.

Søk om dispensasjon fra bålforbudet 

Forskrift om brannforebygging

Sankthansbål  

Skal du tenne Sankthansbål? Da skal dette registreres hos Ålesund brannvesen.  

Fristen for å melde fra om Sankthansbål er innen 20. juni.

Meld fra om Sankthansbål

Les skjemaet nøye og husk at den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at dette foregår på en forsvarlig måte, slik at det ikke oppstår brann eller skade på omgivelsene, jf. Brann og eksplosjonsvernlovens § 5.

Gode råd for bygging og brenning av St. Hans bål

 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale (100 meter).
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.

Brenning av hageavfall og bråtebrenning  

I Ålesund er det ikke tillatt å brenne hageavfall eller annet avfall. Slik brenning fører til dårlig luft og helseproblemer for folk med luftveisplager, barn, eldre, gravide og andre.

Lover og regler

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Ålesund  

Til toppen