Bli lærling hos oss

Kommunen sitt lærlingprogram er retta mot helsearbeidarfaget, barne – og ungdomsarbeidarfaget, IKT-servicefaget, aktivitørfaget og institusjonskokkfaget.

Søk læreplass

Vi har ein lang og god tradisjon med fagopplæring. Kommunen er medlem i Sunnmøre kommunale opplæringskontor som driv eit omfattande informasjons, rekrutterings – og rettleiingsarbeid mot lærlingar. Behovet for faglært arbeidskraft vil auke og vi vil difor jobbe for å auke tal på lærlingplassar i aktuelle fag.

Alle ledige læreplassar hjå Ålesund kommune som arbeidsgjevar skal formidlast via ein felles portal. Plassane lysast ut via stillingsannonser i webcruiter (kommunens rekrutteringsplatform)

For meir informasjon, sjå: