Sentralt brukerutval

I kommunen har vi eit sentralt brukarutval for helse- og omsorgstenesta i kommunen. Dei kan påverke avgjerder i generelle saker, aldri individuelle, som gjeld helsetenestene til pasientar og pårørande. 

Helsetenestene er sjukeheim, heimetenestene, psykisk helse og rus, tenester til personar med funksjonsnedsetting og dagtilbod. 

Kva gjer dei

Målet er at utvalet skal vere eit rådgivande organ som skal bidra til å styrke brukarmedverknad og gjennom det auke kvaliteten på tenestene. 

  • Gi råd i saker som gjeld tenestene sin kvalitet og innhald.  Saker som gjeld enkeltpersonar, skal ikkje behandlast i utvalet. 
  • I eit brukarperspektiv skal utvalet høyrast i prosessar som gjeld strategi, planlegging og utviklingsarbeid. 
  • Vere ein samhandlingsarena for dialog mellom brukarar, pårørande og tenestene, både når det gjeld store nasjonale satsingar og lokale prioriteringar. 

Kven er med

Medlemmene er representert frå ulike interesseorganisasjonar, frå politisk og tilsette i kommunen. 

Pasient - og brukarorganisasjonane er oppnemnd slik: 

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) 2 personar med 2 vara 
  • Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 2 personar med 2 vara 
  • Demensforeningen 1 person med 1 vara 
  • Pensjonistforbundet 1 person med 1 vara 

Administrasjonen og tillitsvalde i kommunen oppnemner sine representantar slik at fagfelta innan kommunehelsetenestene er best mogleg dekket, men ikkje meir enn inntil 4 personar med 4 vara. 

Det oppnemnast ein politisk representant med vara. Den politiske representanten er ledar for sentralt brukarutval.

Sentralt brukarutval vert vald for to år om gangen og dei skal ha 4 møter i året. 

Foto av alle medlemmene i kommunens sentrale brukerutvalg for helse- og omsorgstjenester - Klikk for stort bilete
Medlemmer sentralt brukarutval
Namn Medlemmer/vara
Svein-Rune Johannessen   Helse- og omsorgskomiteen ÅK, Leiar
Henriette  Bryn   Helse- og omsorgskomiteen ÅK, (vara) 
Stine Løvold   Verksemdsleiar Arbeid og aktivitet
Rigmor Aaland  Verksemdsleiar Butenesten Ytre (vara)
Anne Berte Hareide  Verksemdsleiar Aspøy omsorgssenter
Wenche O.G. Fjelle  Verksemdsleiar Aspøy omsorgssenter (vara)
Monica Ulstad   Verksemdsleiar Heimetenesten Indre
Linn Evy Abelseth Søvik  Verksemdsleiar Ørskog omsorgssenter/Skodje, Ørskog omsorgsdistrikt (vara)
Therese Søvik  Avdelingsleiar Rus/psyk
Stig Hoff  Avdelingsleiar Rus/psyk (vara)
Inna Solbakken  Fagforbundet 
Anita H Magerholm  Norsk sykepleieforbund (NSF) (vara) 
Eva-Brit Langva  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO – LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse) 
Odd Arne Grande    Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO – LHL) (vara) 
Inger Minnie Rafteseth   Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO – Diabetesforbundet)  
Kirsten Fiskerstrand  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)(vara) 
Janne Muri  Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO – NFU) 
Anne Grethe Valentin Nielsen  Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) (vara) 
Severin Minime-Brunes   Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO - NHF) 
Vebjørn Steffensen   Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO - NHF)(vara) 
Roger Olsen   Demensforeningen 
Nancy Aakre Schjelderup  Demensforeningen (vara) 
Halfdan G Slinning  Pensjonistforbundet 
Louise Langhaug Hansen  Pensjonistforbundet (vara)