Trinn 8: Bustadar med fellesfunksjonar

Innbyggarane i Ålesund har tilgang til ulike buformer, tilpassa eigne behov.

Gatetun foran boligblokk, mange mennesker som sitter og pratar saman - Klikk for stort bileteSlik er fasade mot øst og gatetun planlagt.

Når alder eller funksjonsevne skaper behov for oppsøkande tenester og meir tilrettelegging, kan ein flytte til bustader med fellesfunksjonar som gjer det mogleg å framleis meistre kvardagen og leve sjølvstendig i eigen heim.  

Ålesund kommune​:

  • samarbeider med private aktørar om utvikling av nye løysingar og nye buformer (både eige og leige)​, som fremmar fysisk og sosial aktivitet – både inne og ute. ​
  • bustadane har nærleik til andre kommunale tenester som legekontor, fysioterapeut og servicetilbod, samt base for heimeteneste.​
  • legg til rette for samlokaliserte bustader med velferdsteknologiske løysingar og fellesfunksjonar som gir tryggheit og stimulerer til sosiale fellesskap og kulturelle aktivitetar, med låg grad av bistand.​
  • ved behov for helsehjelp vert dette gitt i form av oppsøkande/ambulante tenester med avtalt responstid.

Rettleiing og råd

  • Rettleiing og råd til både privatpersonar og utbyggarar.​
  • Privat utbygging i dialog med kommuna
  • Prosjekt knytt til planane for kommunedelsenter og klima, miljø og transportplan.​
  • Bustader for eldre med velferdsteknologi og husvert, bygd av private.​ Råd og rettleiing knytt til infrastruktur med tanke på bruk av velferdsteknologi.

Digitale løysingar

  • Smarthus teknologi​
  • Velferdsteknologi tilpassa behova til brukar​