Trinn 6: Leve godt i eigen heim

Innbyggarane i Ålesund skal leve godt i eigen heim​. Mange vil i periodar av livet trenge praktisk støtte og rettleiing i heimen for å kunne oppretthalde gode kvardagar. 

Konsertscene på kvelden - Klikk for stort bileteThe North West konsert LD Studio

Ålesund kommune​:

 • sikrar heilskaplege og koordinerte tenester.
 • tek vare på barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, slik at dei får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid​.
 • legg til rette for at barn med nedsett funksjonsevne får bu heime saman med familien så langt det er mogleg. Kommuna og føresette samarbeidar om omsorgsansvaret​.
 • sørger for tilpassing av eigen bustad, opplæring, rehabilitering, habilitering, praktisk bistand og støtte​.
 • sikrar bistand som styrkar omsorgspersonar si evne til å stå i omfattande omsorgsoppgåver over tid​.

Familiestøtte​

 •  Omsorgsstønad​
 •  Avlastning (time- og døgnbasert avlastning i private heimar)​
 •  Foreldrerettleiing ​
 •  Familieterapi
 •  Barnevern

Opplæring og rettleiing (Re-/habilitering)​

 • Koordinator og individuell plan​
 • Fysioterapi/ergoterapi - tverrfagleg innsats​
 • Hjelpemiddel –korttidsutlån​
 • Kreft-, demens- og pårørandekoordinator (veiledning og støttesamtaler)​
 • Økonomi- og gjeldsrådgiving (Nav)
 • Burettleiing​
 • Rusrådgiving kommune/fastlege/Nav ​

Praktisk og personleg bistand   ​

 •  Opplæring og gjennomføring av daglege gjeremål (IPLOS- kategori) ​
 •  Mat og måltid frå sentralkjøkken​
 •  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ​
 •  Kvardagsrehabilitering/rehabilitering i heimen​

Digitale løysingar

 • ​Velferdsteknologi tilpassa behova til tenestemottakar
  • Digitale tilsyn (t.d. RoomMate)
  • Lokaliseringsteknologi (t.d. GPS)
  • Elektronisk medisineringsstøtte 
  • Kommunikasjonsteknologi, t.d. AV1 (digital undervisning for barn som ikkje kjem på skule)