Trinn 12: Bustad og institusjon – spesialiserte plassar

Har du ulike utfordringar får du tilgang til spesialiserte butilbod​.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.
Smilende eldre kvinner - Klikk for stort bilete Logan Weaver

Ålesund kommune​ sørger for bustadar og institusjonsplassar med stor grad av spesialisering og spissa fagkompetanse for ulike brukargrupper.​

Kommunen sitt tilbod:

 • Skaper ei trygg ramme i innbyggjaren sitt liv​
 • Sørge for at ingen er til fare for seg sjølv eller for andre​
 • Har ei varigheit som vert vurdert fortløpande​​
 • Kan innebere kjøp av tenester frå eksterne aktørar​

Spesialiserte bustader​

 • Barnebustad​​
 • Forsterka barnebustad​​
 • Forsterka bustader til vaksne med nedsett funksjonsevne ​
 • Habiliteringsbustader psykisk helse ​
 • Spesialiserte fosterheim- og barnevernsinstitusjonar

Spesialisert avdeling/plassar i sjukeheim:​

 • Skjerma plassar til personar med demenssjukdom​
 • Skjerma plassar til personar med utfordrande adferd​
 • Psykogeriatriske plassar​

Digitale løysingar​

 • Tryggleiks- og varslingsanlegg
 • Velferdsteknologi tilpassa behova til tenestemottakar