Dispensasjon frå krav om pedagogisk bemanning

Barnehageeigar kan søke om dispensasjon dersom det ikkje har vore mogleg å rekruttere kvalifisert personale til stillinga som pedagogisk leiar og styrar i ein barnehage. 

Barnehagen skal ha eit pedagogisk personale som er i tråd med barnehagelova sitt krav. Dersom barnehagen ikkje får kvalifiserte søkarar til styrar- eller pedagogstillingar etter offentlig utlysning, må barnehagen sin eigar / styrar søkje om dispensasjon frå utdanningskravet. 

Retningslinjer for å søkje dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar i barnehage:

Ansvarleg for tenesta