Koronavirus

Siste nytt

Har du barn som skal begynne på skolen til hausten? Her er datoane for innskriving.

ÅRIM har ein app som heiter Min Renovasjon. App-en varslar om når folk har tøming av avfall. I samanheng med kommunen har fått nytt kommunenummer må du som har app-en registrere adressa på nytt, viss ikkje vil ikkje varslingstenesta virke.

Ålesund kommune ønsker velkommen til Dagrun Lorgen Jensen som ny leiar for politisk sekretariat.

Folk blir oppmoda om å passe på at båtane er godt festa, og å sikre lause gjenstandar inne i naust og i strandsona.

Ålesund kommune har tilsett leiar for plan, byggesak og geodata, Edvard A. Devold, og  interimleiar for vatn og avløp, Jesper Sode Hansen.

Dette gjeld i hovudsak abonnement som til dømes barnehage, SFO og helse/omsorg.

Vassmålaren din skal avlesast  i slutten av januar 2020 når du mottek ein sms frå kommunen.

Frå 1. januar 2020 er det forbod mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje).

Velkomen til den nye nettsida for nye Ålesund kommune.

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og   intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.

Til toppen