Siste nytt

Ålesund kommune har ein krevjande økonomisk situasjon, sa rådmann Astrid Eidsvik under møtet i formannskapet 3. mars.

Husbanken har lansert ein ny ordning for å søke bustønad.

Ålesund kommune kan gi tilskot til frivillige lag og organisasjonar som utfører helse - og sosialrettede oppgåver mot innbyggarane i Ålesund kommune. Ny søknadsfrist er 24. april.

Framtidslaben inviterer partnarar - og andre som ønsker å bli partnarar, til workshop 5. mars. Målet med workshopen er å betre forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale innovasjons- og forskingsmidlar.

 

Hustak

Har du sendt søknad om byggeløyve til Ålesund kommune? Ei fast gruppe samansett av  byggesaksbehandlarar går no gjennom innkomne søknader to gongar i veka for å sikre lik saksbehandling.

To pesonar på ein veranda

 

Kystdirektøren har måndag 3. februar lagt fram ei utgreiing om ny framtidig organisering av Kystverket.  – Dette er ein fagleg svært solid utgreiing som vil gi samfunnet meir Kystverk for mindre pengar, seier ordførar Eva Vinje Aurdal.

Portrett

  
Helge Veum (44) stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune, er av Kongen i statsråd i dag personleg oppnemnd til Rådet for Statistisk sentralbyrå for perioden 2020 – 2023.

NTNU og kommunen signerte 30. januar 2020 ein avale om samarbeid om smart helse og velferd. Avtalen skal blant anna bygge opp primærhelsetenesten som ein arena for forsking og nyskaping - noko som vil kome innbyggarane til gode.

Illustrasjonsbilde festival med fyrverkeri

 Formannskapet i Ålesund kommune tildelte på tysdag 21. januar årets stønad til festivalar i kommunen. I alt var det søkt om støtte på i alt kr. 1 790 000.

Ålesund kommune har tilsett leiar for plan, byggesak og geodata, Edvard A. Devold, og  interimleiar for vatn og avløp, Jesper Sode Hansen.

Til toppen