Siste nytt

Over 90 personar deltok på dialogmøte for næringslivet

  Ålesund kommune ved ordførar Eva Vinje Aurdal arrangerte dialogmøte med næringslivet torsdag 2. april. Over 90 deltakarar frå næringslivet deltok. Her kan du sjå opptak frå møtet og presentasjonar. 

Det kviler eit enormt ansvar på heimesjukepleiarane

-Det er eit enormt stort ansvar, men vi gjer alt som er mogleg for å trygge dei eldre, og samstundes gi dei den omsorga dei treng, seier sjukepleiar og verksemdsleiar for heimetenesta  i Brattvåg, Ingrid Beate Mathisen.    

Slik er dei kommunale gebyra rekna ut

  Det er viktig å understreke at all aktivitet knytt til vatn, avløp feiing og avfallshandtering skal krevjast inn etter sjølvkostprinsippet. Derfor kan gebyra variere frå år til år. 

24 stemte mot maktoverføring

Kommunestyret klarte ikkje å einast om å overføre mynde frå kommunestyret til formannskapet. 24 av kommunestyret sine 77 representantar stemte mot forslaget om overføring av mynde. Det var Rødt sin representant Malene Strømmen Malakzadeh som fronta dei som stemte mot.

Opplæringen av tilsette i gang

Ålesund kommune har starta opplæring i smittevern av personell som har meldt seg til teneste.

Historisk formannskapsmøte i Ålesund

For første gang i historia ha Ålesund kommune gjennomført eit formannskapsmøte på Skype. Berre ordførar og administrasjon var fysisk tilstades i formannskapssalen under møtet tirsdag 17.mars.

Vatn i fokus

Vatn er den viktigaste ressursen på jordkloden. Når drikkevatnet vert forurenina får det enorme konsekvensar. Onsdag var filmen om vasskandalen i Flint USA vist på Løvenvold kino som opptakt til Verdens vanndag den 22. mars. 

FN-analysen er klar

FN har analysert Ålesundregionen og kor smart og berekraftig vi er. Analysen er eit godt utgangspunkt for å sjå kva tema vi skal arbeide vidare med. Arbeidet vil vere både politisk og administrativt og vere ein moglegheit for næringslivet til å utvikle konkrete og berekraftige businesskonsept.

Vil løyve pengar til Bytunnelen

Ålesund formannskap rår kommunestyret å dekke ein tredel, inntil 82.000 kroner, til utarbeiding av trafikkanalyse for Borgundfjordtunnelen.

Tøffe økonomiske utfordringar for kommunen

Ålesund kommune har ein krevjande økonomisk situasjon, sa rådmann Astrid Eidsvik under møtet i formannskapet 3. mars.
Til toppen