Siste nytt

Historisk formannskapsmøte i Ålesund

For første gang i historia ha Ålesund kommune gjennomført eit formannskapsmøte på Skype. Berre ordførar og administrasjon var fysisk tilstades i formannskapssalen under møtet tirsdag 17.mars.

Vatn i fokus

Vatn er den viktigaste ressursen på jordkloden. Når drikkevatnet vert forurenina får det enorme konsekvensar. Onsdag var filmen om vasskandalen i Flint USA vist på Løvenvold kino som opptakt til Verdens vanndag den 22. mars. 

FN-analysen er klar

FN har analysert Ålesundregionen og kor smart og berekraftig vi er. Analysen er eit godt utgangspunkt for å sjå kva tema vi skal arbeide vidare med. Arbeidet vil vere både politisk og administrativt og vere ein moglegheit for næringslivet til å utvikle konkrete og berekraftige businesskonsept.

Vil løyve pengar til Bytunnelen

Ålesund formannskap rår kommunestyret å dekke ein tredel, inntil 82.000 kroner, til utarbeiding av trafikkanalyse for Borgundfjordtunnelen.

Tøffe økonomiske utfordringar for kommunen

Ålesund kommune har ein krevjande økonomisk situasjon, sa rådmann Astrid Eidsvik under møtet i formannskapet 3. mars.

Ny ordning for å søke bustønad

Husbanken har lansert ein ny ordning for å søke bustønad.

Jakta på EU-milliardane

Framtidslaben inviterer partnarar - og andre som ønsker å bli partnarar, til workshop 5. mars. Målet med workshopen er å betre forstå kva som er mogleg når det gjeld EU-midlar og andre regionale og nasjonale innovasjons- og forskingsmidlar.  

Signering av første universitetskommuneavtale

NTNU og kommunen signerte 30. januar 2020 ein avale om samarbeid om smart helse og velferd. Avtalen skal blant anna bygge opp primærhelsetenesten som ein arena for forsking og nyskaping - noko som vil kome innbyggarane til gode.

Fatta målvedtak i kommunestyret

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og    intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.
Til toppen