Handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet

Handlingsprogrammet inneheld anleggstiltak og er eit verkemiddel for å nå kommunedelplanen sine målsettingar. Hovudregelen er at tiltaket lyt stå i handlingsprogrammet for at anlegg skal vere rettkomen til å søke om spelemidlar.

Kontakt

Jens Arne Gjørsvik
 

Ansvarleg for tenesta