Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Vassmålar

Vassmålar

Med vassmålar betaler du berre for det faktiske forbruket ditt av vass- og avløpstenester. Her får du vite meir om korleis du får deg vassmålar, korleis lese av, prisar og annan nyttig informasjon.

Vil det løne seg å installere vassmålar på ein bustadeigedom?

Ålesund kommune sin vassmålarkalkulator  kan rekne ut om du har moglegheit for å få lågare vass- og avløpsgebyr ved å installere vassmålar.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i eit gjennomsnittsforbruk pr. person pr. år. Dette forbruket er satt til 60 m3/år som standard i kalkulatoren, men kan endrast ved å legge inn høgare eller lågare tal. Ein viser ellers til føresetnadane nederst på kalkulatoren.

Slik går du fram for å skaffe deg vassmålar

  1. Du må ta kontakt med godkjent røyrleggar, det er røyrleggar som installerer vassmålar og tilbakestrøymingsvern. Tilbakestrøymingsvernet må også installerast når det gjeld sikring av vassleidningsnettet til kommunen.
  2. Når vassmålar og tilbakestrøymingsvern er installert sender røyrleggar inn beskjed om dette i digitalt skjema.
  3. Det er viktig at røyrleggar sender skjema med ein gong. Når skjema har komme inn til Ålesund kommune tar det ca. ein til to dagar til det er registrert. 

Avlesing av vassmålar

Avlesing av vassmålar skal skje ein gang i året (ved nyttår). For å få rekna ut korrekt årspris for vatn og/eller avløp, er det viktig at du les av vassmålarstanden og rapporterer han til oss.

Det blir sendt ut ein sms med påminning om avlesing i januar. Der er det ei lenke til ei nettside der du kan registrere målarstanden.

Abonnentar som ikkje får sms vil få tilsendt eit avlesningskort i posten.

Tips: Sjekk først at det er rett vassmålar før du registrerer.

Slik gjer du det

Registrer avlesinga her på nett.

  1. Les av målarstand på målaren, 5 siffer
  2. Fyll ut felta for dato, målarstand og signer kortet før du sender svarkortet i retur.

Du har sjølv ansvar for rett avlesing. Dette ansvaret gjeld også jamnleg kontroll med forbruk slik at eventuelle store utslag som følge av feilmåling, feilavlesing eller lekkasje, kan avklarast tidlegast mogleg.

Vasslekkasje

Vasslekkasje i huset blir registrert på teljeverket som forbruk og må belastast huseigar. Ein kan enkelt undersøke om røyrsystemet i huset lek. Det vesle tannhjulet under glaset på målaren skal stå stille når det ikkje skjer tapping. Les meir om vasslekkasje her.

Prisar

Sjekk betalingssatsane for vatn og avløp.

Manglande avlesing av målar for huset på tre år eller meir vil resultere i at vi må rekne ut prisen etter areal. Vassmålar for næringsbygg som ikkje er lese av på to år eller meir vil bli kontrollert – eitt år for dei med stort forbruk. Ved kontroll av vassmålar vil det følge eit gebyr, dette blir fastsett av kommunestyret ved behandling av betalingsregulativ for vass- og avløpsgebyr.

Andre nyttige lenker

  • Norm for vassmålarar i Ålesund kommune (kjem for den nye kommunen) - Om korleis du brukar vassmålar, installasjon med meir.
  • Sanitærreglementet til Ålesund kommune  (kjem for den nye kommunen)
Til toppen