Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Vasskvalitet og forsyning

Vasskvalitet og forsyning

Ålesund vannverk forsyner nok og godt vatn til innbyggarane i kommunane Ålesund og Sula, i tillegg til å stille reservevasskjelde for Giske kommune.

Kvar kjem drikkevatnet frå?

Brusdalsvatnet er hovudvasskjelda. Langevatnet kan unntaksvis brukast som suppleringskjelde, i tillegg til at det kan koblast inn som reservevasskjelde, saman med Røssevollvatnet.

Vatnet fra Brusdalsvatnet blir pumpa opp i vassbehandlingsanlegget.

Nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet er ca. 30 km2 (inkludert nedslagsfeltet til Langevatnet) og sjølve vatnet er 7,5 km2. Inntaket ligg på stort djup, under det såkalte sprangskiktet, noko som garanterer stabil og god kvalitet på råvatnet.

Konsesjonen for Brusdalsvatnet tillèt eit uttak på 55.000 m3 pr. døgn.

Store høgdebasseng er plassert i bysentrum og i Spjelkavika, noko som gir høg sikkerheit og regularitet ved brot på leidningsnettet.

Frå Svartevatnet og vassbehandlingsanlegget på Storsætra vert det levert vatn til husstandar i Skodje sentrum frå Grindvika til Skodjevågen/Furlia, til Valle, Svorta, Glomset og delar av Engesetdalen, Stette og Opskar.

Frå Kråvatnet og vassbehandlingsanlegget på Nysætra vert det levert vatn til om lag halve Sjøholt sentrum. Ørskog private vassverk leverer til resterande abonnentar i sentrum av Sjøholt. Vaksvik vassverk leverer vatn til abonnentane i Vaksvika.

Brattvåg private vassverk sel vatn til Ålesund kommune som leverer vatn til delar av Hildrestranda, og til øyane frå Lepsøya i sør til Ona i nord. Delar av desse områda er dekte av private vassverk. Brattvåg vassverk leverer sjølv vatn til sine abonnentar i Brattvåg og Helland.

Frå Ulvestadvatnet og vassbehandlingsanlegget på Vatne vert det levert vatn til Vatne/Tennfjordområdet og til Hellestranda private vassverk.

Brusdalsskjønnet

Etter løyve frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fekk Ålesund kommune i 1971 ekspropriere det nødvendige av grunn, vatn og rettar for å etablere vassverk med Brusdalsvatnet som råvasskjelde. Skjønnsdokumentet (pdf) finn du her (underskjønn). (PDF, 10 MB)

For 183 av skjønnet sine 391 takstnummer blei det fremja overskjønn. Dette blei avsagt 14. november 1972 - sjå skjønnsdokumentet (pdf) her (overskjønn). (PDF, 6 MB) Brusdalsskjønnet inneheld mellom anna servitutt som avgrenser høvet til å utvide hytter, samt ein del avgrensingar på aktivitetar i nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet.

Kvaliteten på drikkevatnet

Kvaliteten på drikkevatnet er god og held seg med svært få unntak innanfor grenseverdiane i drikkevassforskrifta, eit trykk mellom 2 og 8,8 bar. Sjekk grenseverdiane for vasskvalitetsparametrane her.

Vi kartlegg også kvaliteten på råvatn og drikkevatn, mellom anna gjennom faste analysar og utvida prøve på 10 ulike prøvestader kvar veke.

Sjå resultata frå vassprøvene i digitalt kart.

Kokeanbefaling ved endra drikkevasskvalitet

Ved ein kokeanbefaling bør du følgje Folkehelseinstituttets råd: Kva bør du gjere når du får kokevarsel frå vassverket? Vi sender alltid ut varsel til dei som blir rørt av ei kokeanbefaling, og vi varslar når kokeanbefalinga er oppheva. Vatnet tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta

Vasskvalitet etter driftsavbrot

Etter driftsavbrot på det kommunale vassleidningesnettet kan vatnet vere misfarga. Vanlegvis vil vatnet bli klart igjen når du lèt det renne ei stund. Tapp berre kaldt vatn, slik at det ikkje kjem misfarga vatn i varmtvasstanken. Dersom det framleis er misfarga vatn etter å ha tappa kaldt vatn i fleire timar, bruk den digitale feilmeldingstenesta vår Meld om feil

Vi tilrår å tappe vatn på kanner i forkant av vassavstenging.

Varsling om endringar i vassforsyninga

Vi varslar personar og verksemder som det gjeld ved følgjande hendingar:

  • Ved endringar og stans i vassforsyninga grunna vedlikehaldsarbeid og lekkasjar
  • Ved kokeanbefaling av drikkevatnet

Les meir om varsling
 

Til toppen