Vern av drikkevasskjelder og konsesjonar

Restriksjonar er eit av mange tiltak for å hindre forureining av drikkevasskjeldene våre. Det er lov med på alminneleg ferdsel langs drikkevasskjeldene, men nokre aktivitetar er forbode for å verne vannforsyninga.

Aktivitetar som bading, fisking, bruk av båt, telting, camping og overnatting med hengekøye er nokre generelle restriksjonar. Du kan lese kva restriksjonar som gjeld for dei ulike drikkevasskjeldene lenger nede.

Kvifor vern av drikkevasskjeldene?

  • Vassbehandling legg til grunn for eit gitt kvalitetsnivå på råvatn.

  • Tekniske anlegg kan svikte.

  • Dei fleste vassbehandlingsanlegg er ikkje bygd for å fjerne kjemiske forureinar.

  • Behov for ein buffer mot nye ikkje kjente truslar og nye sjukdomsframkalla organismar (patogener).

  • Ein langsiktig negativ påverknad på kjelda vil føre til eit anna utgangspunkt for vassbehandling - ekstra tiltak og investeringar som gjer det dyrare.

Kjelde: Norsk Vann

 

Kart over kommunens drikkevasskjelder

 

 

 

Ansvarleg for tenesta