Vasskvalitet

Vasskvalitet

Drikkevatnet i Ålesund har høg kvalitet og er trygt å drikke med mindre vi varslar om noko anna.

Kvaliteten på drikkevatnet er god og held seg med svært få unntak innanfor grenseverdiane i drikkevassforskrifta. 

Sjekk grenseverdiane for vasskvalitetsparametrane her.

Vi kartlegg også kvaliteten på råvatn og drikkevatn, mellom anna gjennom faste analysar og utvida prøve på ulike prøvestader kvar veke.

Sjå resultat frå vassprøvane i dette kartet:

Kokeanbefaling ved endra drikkevasskvalitet

I vassforsyning så jobbar ein etter «føre-var» prinsippet for å sikra seg tryggast mogleg drikkevatn til innbyggarane. Som oftast når det blir sendt ut slike meldingar er det for å vera på den sikre sida. 

Ved ein kokeanbefaling bør du følgje Folkehelseinstituttets råd: Kva bør du gjere når du får kokevarsel frå vassverket?

Kommunen sender alltid ut ei kokeanbefaling når det er aktuelt til dei det gjeld, og vi varslar når kokeanbefalinga er oppheva. Sjå meir informasjon om kokevarsel.

Vatnet tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta

Vasskvalitet etter driftsavbrot

Har det vore meldt avstengning av vatnet? Det kan ofte etter arbeid på vassleidningar komma auka mengde med partiklar i vatnet. Rustpartikler frå gamle leidningar kan gi raud, oransje eller gul farge på vatnet. 

Dette kan du gjere om det er ein ubehageleg lukt/smak av vatnet eller vatna er misfarga:

  • La vatna renne med kaldt vatn til det blir klart igjen. I nokre tilfelle kan dette ta ei stund.
  • Utsett vask av lyst tøy til vatnet er klart igjen.
  • Om du får farga på klesvasken hold tøyet vått til vatnet er klart og vask på nytt.
  • Ved å la det renne med kaldt vatn så unngår ein å få misfarga vatn inn i varmtvannsbereder.

Om misfargingen ikkje betrar seg i løpet av nokon timar så ta kontakt med kommunen. Meld om feil

Hardleik i vatnet

Hardleiken frå dei kommunale vassbehandlingsanlegga i Ålesund kommune ligg mellom 0-5 dH° og blir karakteriserte som "blautt vatn". Hardleik er eit mål for innhaldet av salt i vatnet, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter.

Innhaldet av kalsium blir ofte målt i tyske hardleiksgrader, dH°. Skalaen går frå 0 til 30, der 0 er blautt vatn og 30 er hardt. Ein grad er det same som eit innhald av 10 mg kalsiumoksid per liter vatn. Hardleik målt i dei ulike kommunale vassverka:

  • Ålesund kommunale vassverk: 1,7-2 dH°
  • Skodje kommunale vassverk: mindre enn 0,15 dH°
  • Vatne kommunale vassverk: 1,2 dH°
  • Sjøholt kommunale vassverk: 0,16 dH°
  • Nordøyane: 0,2 dH°

 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen