Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Mindre avløpsanlegg

Mindre avløpsanlegg

Der det er mulig skal eigendommar tilknyttes offentlig avløpsnett. I område der offentlig avløpsnett ikkje er tilgjengelig kan man søke om å etablere private utslipp.

 

Søknad om utslippstillatelse

Etablering av nye utslipp av sanitært avløpsvatn, eller vesentleg økning av eksisterende utslipp, er søknadspliktige etter forurensningsforskriften kapittel 12. Søknadsplikten gjeld også når avløp går til lukka tank.

Det er søkers ansvar å fylle ut ein nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysningar kommuna treng for å kunne behandle søknaden. Behandlinga av søknaden starter når søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligger. Kommunen behandler søknaden innan seks veker.

Mangler opplysningar eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke saksbehandlingen.

Naboar, grunneigerar og andre interessenter som kan bli berørt av utslippet må varslast. Du må få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift). Oversikt over hven som er varsla og kvitteringer skal leggast ved søknaden.

Prosjektering og installasjon av nye avløpsanlegg skal utførast av godkjent føretak med tilstrekkelig avløpsteknisk og hydrogeologisk kompetanse. Dokumentasjon fra fagkyndig skal leggast ved søknaden.

 

 

Når avløpsanlegget er etablert skal utførende føretak sende inn ferdigmelding digitalt:

Ferdigmelding av private avløpsanlegg

Registrering av slamavskillere og tette tanker

 

 

Mindre tettbebyggelser

For mindre tettbebyggelser med utslipp > 50 pe (personekvivalenter) gjeld forurensningsforskriften kapittel 13.

 

Søknad om utslippstillatelse

Kommuna er forurensningsmyndighet og skal behandle søknader etter dette kapitlet.

Veiledning og søknadskjema  om utslipp av kommunalt avløpsvatn fra mindre tettbebyggelser finn du på linkene ovanfor.

Ifølge Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg som trådte i kraft 1. juli 2012 skal alle nye vatn- og avløpsanlegg > 50 pe (kapittel 13) enten vere i kommunal eige eller organiserast som eit andelslag eid av brukerne, dvs som eit samvirkeforetak etter lov om samvirke av 29. juni 2007.

Avløpsanlegg og private ledninger er og søknadspliktige etter § 20-1 i Plan- og bygningsloven. Det må sendes egen søknad til virksomhet for Plan- og bygning. 

Mer informasjon

Avlop.no – Mindre avløpsanlegg

Til toppen