Mindre tettbygde område

Mindre tettbygde område

Mindre tettbygde område

For mindre tettbygde område med utslepp > 50 pe (personekvivalenter) gjeld forureiningsforskrifta kapittel 13.

Søknad om utsleppsløyve

Kommunen er forureiningsstyresmakt og skal behandle søknader etter dette kapitlet.

Rettleiing for søknad om utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbygde område finn du her:

Søknadsskjema for utslepp av kommunalt avløpsvatn 

Rettleiing til søknad

 

Ifølge Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg som gjeld frå 1. juli 2012 skal alle nye vass- og avløpsanlegg > 50 pe (kapittel 13) enten vere i kommunal eige eller organiserast som eit andelslag eigd av brukarane, det vil seie som eit samvirkeføretak etter lov om samvirke av 29. juni 2007.

Avløpsanlegg og private leidningar er også søknadspliktige etter § 20-1 i Plan- og bygningslova. Det må sendast eigen søknad til verksemd plan- og bygning i kommunen. (Søknadspliktig med ansvarsrett)  

Til toppen