Mindre avløpsanlegg

Mindre avløpsanlegg

Der det er mogleg skal eigedommar knytast til offentleg avløpsnett. I område der offentlig avløpsnett ikkje er tilgjengeleg kan ein søke om å etablere private utslepp.

Søknad om utsleppsløyve

Etablering av nye utslepp av sanitært avløpsvatn, eller vesentleg auke av eksisterande utslepp, er søknadspliktige etter forureiningsforskrifta kapittel 12. Søknadsplikta gjeld også når avløp går til lukka tank.

Søker har ansvar for å fylle ut ein nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysningar kommunen treng for å kunne behandle søknaden. Behandlinga starter når søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg er innsendt. Kommunen behandlar søknaden innan seks veker.

Manglar opplysningar eller dokumentasjon, vil dette kunne føre til at saksbehandlinga tar lenger tid.

Naboar, grunneigerar og andre interessentar som utsleppet kan få følgjer for må varslast. Du må få kvittering for at varsel er sendt (for eksempel kvittering på rekommandert brev eller underskrift). Kvitteringar og oversikt over kven som er varsla skal leggast ved søknaden.

Prosjektering og installasjon av nye avløpsanlegg skal utførast av godkjent føretak med tilstrekkelig avløpsteknisk og hydrogeologisk kompetanse. Dokumentasjon frå fagkyndig skal leggast ved søknaden.

Når avløpsanlegget er etablert skal utførande føretak sende inn ferdigmelding digitalt:

Ferdigmelding av private avløpsanlegg

Registrering av slamavskiljarar og tette tankar

Mindre tettbygde område

For mindre tettbygde område  med utslepp > 50 pe (personekvivalentar) gjeld forureininingsforskrifta kapittel 13.

Søknad om utsleppsløyve

Kommunen er forureiningsstyresmakt og skal behandle søknader etter dette kapitlet.

Rettleiing og søknadskjema  om utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbygde område finn du på lenkene ovanfor.

Ifølge Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg som tok til å gjelde 1. juli 2012 skal alle nye vass- og avløpsanlegg > 50 pe (kapittel 13) enten vere i kommunal eige eller organiserast som eit andelslag eigd av brukarar, det vil seie som eit samvirkeføretak etter lov om samvirke av 29. juni 2007.

Avløpsanlegg og private leidningar er og søknadspliktige etter § 20-1 i Plan- og bygningslova. Det må sendast eigen søknad til verksemd for plan- og bygning i kommunen. 

Meir informasjon

Avlop.no – Mindre avløpsanlegg

Til toppen