Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Sanitærreglement

Sanitærreglement

Formålet med sanitærreglementet er å ta vare på kommunens (VA-ansvarlig) og den enkeltes (abonnentens) interesser ved å stille krav til:

  • Utføring - at det blir gjort på ein tryggande måte med omsyn til ansvar, funksjonssikkerheit og anleggs- og materialkvalitet.
  • Tilknytingar til det kommunale vass- og avløpsnettet.
  • Drift og vedlikehald av sanitæranlegg  - dette gjeld både utvendig VA anlegg og innvendig sanitæranlegg.

Sanitærreglementet seier kvar og ein skal forhalda seg til når det gjeld plikter og rettar. 

Standard abonnementsvilkår

Standardvilkåra består av to hefte, som kan bestillast frå Kommuneforlaget:

Del 1: Standard abonnementsvilkår, administrative reglar

Del 2: Standard abonnementsvilkår, tekniske reglar

Lokale tilleggsreglar til sanitærreglement

Lokale reglar for vatn og avløp i Ålesund kommune, som kjem i tillegg til standard abonnementsvilkår.

Til toppen