Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Prisar for vatn og avløp

Prisar for vatn og avløp

Her finn du års-, tilknytings- og andre prisar for vatn og avløp som kommunen leverer. 

Årsgebyr

Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:

 1. Abonnementsgebyr: Eit fast årleg gebyr for kommunen sine vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekke kapitalkostnadar for tenestene.
 2. Forbruksgebyr: Blir fastsett enten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter størrelsen på bustaden. Stipulert forbruk blir rekna ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbustadar og naust er faktoren 0,6 m3/m2. Bruksareal blir rekna etter NS-3940. Vass- og avløpsgebyra reknast etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut.

Differensiert abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er differensiert ut frå brukskategoriar:

 • Bustadeigedom og fritidsbustadar: Eit abonnementsgebyr per bueining. For einebustader med inntil ei ekstra bueining skal det likevel betalast berre eitt abonnementsgebyr.
 • Nærings- og kombinasjonseigedom (bedrifter, landbruk mv.), samt sprinklaranlegg: Etter kategoriar avhengig av vassforsyningskapasiteten til den enkelte eigedom. Eigedomar plasserast i kategoriar basert på målt forbruk i 2020 eller stipulert forbruk 2021.
   
Årleg abonnementsgebyr (2021)
Teneste Område Pris Pris inkl. MVA
Vatn Bustad- og fritidseigedomar 662,40 828,-
Vatn Næringseigedomar mv. (kategori 1: 0 - 300 m3) 662,40 828,-
Vatn Næringseigedomar mv. (kategori 2: 301 - 4 000 m3) 1 987,20 2 484,00
Vatn Næringseigedomar mv. (kategori 3: 4 001 - 15 000 m3) 6 624,00 8 280,00
Vatn Næringseigedomar mv. (kategori 4: 15 001 - 100 000 m3) 23 184,00 28 980,00
Vatn Næringseigedomar mv. (kategori 5: 100 001 - 1 000 000 m3) 66 240,00 82 800,00
Avløp Bustad- og fritidseigedomar 792,80 991,-
Avløp Næringseigedomar mv. (kategori 1: 0 - 300 m3) 792,80 991,-
Avløp Næringseigedomar mv. (kategori 2: 301 - 4 000 m3) 2 378,40 2 973,00
Avløp Næringseigedomar mv. (kategori 3: 4 001 -15 000 m3) 7 928,00 9 910,00
Avløp Næringseigedomar mv. (kategori 4: 15 001 - 100 000 m3) 27 748,00 34 685,00
Avløp Næringseigedomar mv. (kategori 5: 100 001 - 1 000 000 m3) 79 280,00 99 100,00

 

Forbruksgebyr målt (vassmålar) (kr/m3) (2021)
Teneste Abonnentar Mengde Pris Pris inkl. MVA
Vatn Alle abonnentar Per m3 13,22 16,53
Avløp Alle abonnentar Per m3 18,07 22,59
Forbruksgebyr stipulert (2021)
Teneste Abonnentar Omrekningsfaktor Mengde Pris Pris inkl. MVA
Vatn Bustad og næring 1,2 m3/m2 pr. m2 15,86 19,83
Vatn Fritidsbustadar og naust 0,6 m3/m2 pr. m2 7,93 9,92
Avløp Bustad og næring 1,2 m3/m2 pr. m2 21,68 27,11
Avløp Fritidsbustadar og naust 0,6 m3/m2 pr. m2 10,84 13,55

Tilknytingsgebyr

Tilknytingsgebyr er eit eingongsgebyr som skal betalast for tilknyting til kommunalt vass- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betalast for:

 • Ny tilknyting av eigedom.
 • Tilknyting av eksisterande eigedom, eller eigedom som kommunen krev tilknytt.
 • Eksisterande eigedom med tilknyting som ikkje er godkjent.
 • Anna permanent tilknyting til kommunalt vass- eller avløpsanlegg, t.d. vatningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
 • Særskild tilknyting av sprinklaranlegg.

Tilknytingsgebyret skal vere betalt før tilknyting.

Tilknytingsgebyr (2021)
Teneste MVA Pris Pris inkl. MVA
Vatn 25 % 6 400,00 8 000,00
Avløp 25 % 6 400,00 8 000,00

 

Tilleggsgebyr (2021)
Teneste MVA Pris Pris inkl. MVA
Dersom kommunen føretek avstenging eller påsetting av vassforsyninga (per gong per eigedom) 25 % 2400,00 3000,00
Dersom abonnenten unnlét å foreta ei avlesing og kommunen må foreta avlesinga (per gong per vassmålar) 25 % 1200,00 1500,00

Avlesing av vassmålar

Alle vassmålarar skal lesast av ein gong kvart år (31. desember). Målarstand skal rapporterast på vassmålarkort og blir sendt til kommunen elektronisk eller som brevpost.

Les meir om vassmålar og prøv vassmålarkalkulatoren.

Gebyrreduksjon i medhald av forbrukarkjøpslova sine reglar om prisavslag

Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vassforsyninga i medhald av forbrukarkjøpslova sine reglar om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikkje-varsla avbrot i vassforsyninga varar i meir enn 24 timar. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skuldast høve hos kommunen, til dømes forureining i vasskjelde eller feil ved kommunalt anlegg.

Krav om redusert gebyr må fremmast innan to månader etter at høvet oppstod, dersom ikkje kommunen har fatta eige vedtak om gebyrreduksjon. Årsgebyret blir redusert med 0,3 % per påbegynt døgn utover det første døgnet.

Til toppen