Tilknytning til kommunalt vass- og avløp

Tilknytning til kommunalt vass- og avløp

Har du ein eigedom som ikkje er tilknytta avløp, men har innlagt vatn? Då må du enten kopla deg til offentlege avløpsleidningar eller sørga for ein godkjent renseløsning for utsleppet.

Ønsker du tilknyting til det kommunale vass- og/eller avløpsnettet må du søka til kommunen om tilknyting. Som ein del av abonnementsvilkåra er det innført krav om røyrleggarmelding for alle nye tiltak som blir omfatta av vilkåra.

Tilknyting til vatn og avløp ved nybygg

Dersom du bygger eit nytt hus eller fritidsbustad, eller søker om bruksendring som medfører ein byggesak, skal du søka om tilknyting til kommunalt vatn og avløp gjennom byggesøknaden din.

Tilknyting ved krav frå kommunen

Kommunen har heimel i plan- og bygningslova til å pålegga deg å knyta til det offentlege vass- og avløpsnettet.

Tilknyting til VA-/Sanitæranlegg

For søknad om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknytt eller skal knytast til det offentlege vass- og avløpsnettet skal entreprenørane sin portal nyttast. For tilgang - ta kontakt med avdelinga for vatn og avløp. Røyrleggerarbeid som er omsøkt eller meldt før portalen blei tatt i bruk i 2016 - må ferdigmeldast på eigne skjema (Ferdigmelding av sanitæranlegg  og Ferdigmelding av private avløpsanlegg.

Leidningskart for eigen eigedom får ein ved å sende ein e-post til vatnavlop@alesund.kommune.no. 

Etablering av avløpsanlegg og leidningar er også søknadspliktige etter plan- og bygningslova.

Tilkoplingsavgift

Ved tilkopling betaler du ei tilkoplingsavgift. Denne blir årleg fastsett av kommunestyret.

Her finn du prisar som gjeld vatn og avløp.

Private vass- og avløpsanlegg (som er tilknytta det kommunale anlegget)

Som abonnent er du ansvarleg for ditt private vass- og avløpsanlegg til kvar tid er i forskrifttsmessig stand. Dette gjeld den private stikkleidningen din og anna utstyr utanfor huset.

Stikkleidningar er definerte som eit vass- og/eller avløpsleidning som frå den kommunale hovudleidningen og inn til bustaden din. Stikkleidningen er eigd og blir i sin heilskap halden ved like av grunneigar.

Grunneigar er ansvarleg for utbedring av eventuelle lekkasjar på stikkleidningen. Ansvaret strekker seg til og med tilkoplingspunktet til kommunal leidning. Stikkleidningen skal vera lagt i frostfrie massar og det private vass- og avløpsanlegget skal vera i tråd med dei tekniske avgjerdene i standard abonnementsvilkår.

Meir informasjon

Etablering om vatn- og avløpsanlegg på nettsida til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen