Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Oljeutskiljar

Oljeutskiljar

Oljehaldig avløpsvatn skal reinsast for olje i eit oljeutskiljaranlegg før utslepp eller påslepp til kommunal leidning for spillvatn.

Kven skal ha oljeutskiljar?

Verksemder som har vaskeplass, smørjehall, servicehall eller liknande må ha oljeutskiljar

Det kan vere:

  • bensinstasjonar
  • vaskehallar for køyretøy
  • motorverkstader
  • bussterminalar
  • verkstader og klargjeringssentralar for køyretøy, anleggsmaskiner og skinnegåande materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Kommunen kan, som eigar av leidningsnett og reinseanlegg, krevje at andre typer verksemder som har påslepp til avløpsnettet installerer oljeutskiljar.

Korleis søke om utslepp-/påslepp av oljehaldig avløpsvatn?

Før installasjon av ny eller utskifting av oljetutskiljar skal det sendast inn søknad:

 Her kan du søke om utslepps-/påsleppsløyve for oljehaldig avløpsvatn.

Kva treng vi å gjere med oljeutskiljaren?

De må inngå avtale med føretak som kan sørge for tømming, service og prøvetaking av oljeutskiljaren. Oljeutskiljar og  sandfang skal tømmast etter anvisninger frå produsenten, men minimum ein gang i året. Det skal takast representativ prøve av vatn ut frå oljeutskiljaren. Alle oljeutskiljarar skal derfor ha prøvtakingskum. 

Som ein del av internkontrollsystemet til verksemda skal det til ei kvar tid vere ein skriftleg avtale om tømming, service/kontroll og prøvetaking av alle oljeutskiljaranlegg. Ved opphøyr av, eller endringar i avtalen skal dette meldast til kommunen. Service/kontroll, tømming og prøvetaking skal utførast av føretak med nødvendig kompetanse og utstyr. Utskilt olje og sand/slam frå sandfang og utskiljar er farleg avfall og må deklarerast og leverast til godkjent mottak. 

Utsleppskrav

Oljeinnhaldet skal ikkje overstige 50 mg/l.

Korleis rapportere?

For alle verksemder med påslepp av oljehaldig avløpsvatn skal alle kontrollar, tømmingar, prøvetakingar og analyseresultat rapporterast til kommunen digitalt. Dette skal gjerast  i operatørportalen av føretaket som verksemda har service/kontroll og tømmeavtale med.

Meir informasjon og regelverk

  • Faktaark M-30: Drift av oljeutskillere (Miljødirektoratet)  
  • Forurensningsforskriften kapittel 15
  • Forurensningsforskriften kapittel 15A
  • Veileder Miljøblad nr. 120 Olje- og bensinutskilleranlegg
Til toppen