Oljeutskiljar

Oljehaldig avløpsvatn skal reinsast for olje i eit oljeutskiljaranlegg før utslepp eller påslepp til kommunal leidning for spillvatn.

Kven skal ha oljeutskiljar?

Verksemder som har vaskeplass, smørjehall, servicehall eller liknande må ha oljeutskiljar

Det kan vere:

  • bensinstasjonar
  • vaskehallar for køyretøy
  • motorverkstader
  • bussterminalar
  • verkstader og klargjeringssentralar for køyretøy, anleggsmaskiner og skinnegåande materiell
  • anlegg for understellsbehandling

Kommunen kan, som eigar av leidningsnett og reinseanlegg, krevje at andre typer verksemder som har påslepp til avløpsnettet installerer oljeutskiljar.

Korleis søke om utslepp-/påslepp av oljehaldig avløpsvatn?

Før installasjon av ny eller utskifting av oljeutskiljar skal det sendast inn søknad:

 Her kan du søke om utslepps-/påsleppsløyve for oljehaldig avløpsvatn.

Kva treng du å gjere med oljeutskiljaren?

Du må inngå avtale med føretak som kan sørge for tøming, service og prøvetaking av oljeutskiljaren. Oljeutskiljar og  sandfang skal tømast etter råd frå produsenten, men minst ein gong i året. Det skal takast representativ prøve av vatn ut frå oljeutskiljaren. Alle oljeutskiljarar skal derfor ha prøvetakingskum. 

Internkontrollsystemet til verksemda skal ha ein skriftleg avtale om tøming, service/kontroll og prøvetaking av alle oljeutskiljaranlegg. Dersom avtalen opphøyrer eller blir endra, skal du melde i frå om dette til kommunen. Service/kontroll, tøming og prøvetaking skal gjerast av føretak med nødvendig kompetanse og utstyr. Utskilt olje og sand/slam frå sandfang og utskiljar er farleg avfall og må deklarerast og leverast til godkjent mottak. 

Utsleppskrav

Oljeinnhaldet skal ikkje overstige 50 mg/l.

Korleis skal du rapportere?

For alle verksemder med påslepp av oljehaldig avløpsvatn skal alle kontrollar, tømmingar, prøvetakingar og analyseresultat rapporterast til kommunen digitalt. Dette gjer bedrifta du har service/kontroll og tømeavtale med, gjennom operatørportalen.

Gebyr

Du betaler årsgebyr for kontroll/tilsyn ut frå gjeldande betalingsregulativ.

Regulativet er ein del av Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket som gjeld gebyr for saksbehandling i kommunen og tilsyn/kontroll etter forureiningsforskrifta kapittel 15 og 15A.

I tillegg til årsgebyr skal du også betale eit eingongsgebyr for saksbehandling når du søkjer om om løyve til utslepp/påslepp av oljehaldig avløpsvatn. 

Meir informasjon og regelverk

Ansvarleg for tenesta