Førehandsuttale i byggesaker

Før du skal bygge eller tar til å grave, må du avklare tilknytingspunkt og kapasitet på vass- og avløpsnettet, handtering av overvatn og om tiltaket kjem i konflikt med leidningar i grunnen. Ei slik avklaring blir kalla førehandsuttale.

Før det blir gitt igangsettingsløyve (IG) til byggetiltak skal ansvarleg entreprenør/røyrleggar sende inn og få godkjent «søknad om vatn- og avløpsarbeid». Førehandsuttalen vil vere ein del av grunnlaget for behandling av denne søknaden

Når må du søke førehandsuttale?

Du må søke førehandsuttale dersom du skal:

  • Søke om byggeløyve. Dette gjeld for byggetiltak som skal ha vassforsyning og avløp, men også andre tiltak som eksempelvis murar, garasjar og naust.
  • Utføre deling av eigedom som skal byggast ut

Når slepp du å søke førehandsuttale?

Du treng ikkje å søke førehandsuttale dersom:

  • Det gjeld punktreparasjon ved akutte lekkasjar, eller rehabilitering av avløpsleidningar med innvendig strømpe (utan graving).
  • Du skal gjere andre arbeid på innvendige vass- og avløpsleidningar enn dei som er nemnde under. Oppussing av bad kan for eksempel gjerast utan å søke. Søknad om vass- og avløpsarbeid for innvendig arbeid skal likevel sendast inn og vere godkjent før oppstart.

Slik søker du om førehandsuttale

Tiltakshavar eller du som ansvarleg søkar skal søke om førehandsuttale.

 

Når du søker om førehandsuttale, må ha du legge ved situasjonskart og leidningskart.

Du kan bruke det same situasjonskartet som i bygge- eller delingssøknaden. 

For å få leidningskart (VA-kart), sender du e-post til vatnavlop@alesund.kommune.no og fortel kva gards- og bruksnummer du treng kart over.

 

Her søker du om førehandsuttale

 

Når du får svar på søknaden og får førehandsuttalen, så skal du legge den ved når du søker om bygge- eller delingsløyve.

Ansvarleg for tenesta