Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Gravemelding - søk om gravetillatelse

Dersom du skal grave nær eller inntil kommunal veggrunn må du ha en godkjent gravetillatelse fra kommunen.

Graving utenom veggrunn anbefaler vi at du også søker om, slik at du får oversikt over lale ledninger som finnes i området, samt at gravingen blir registrert for ettertiden.

Hva regnes som kommunal veggrunn?

Kommunal veggrunn er all veggrunn i henhold til Veglova § 1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Ålesund kommune. 

Kommunal veggrunn er i denne forbindelse også inkludert privat grunn som disponeres av kommunen til veg- og trafikkformål. Som veg regnes også fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, parkeringsplasser, bruer, grøntanlegg, veggrøfter og annet som står i forbindelse med veg.

Krav til søker

Før du søker

Les graveinstruks for graving i offentlig veg

Sjekk hva som kreves for området du skal grave i:

Etter

Det skal leveres inn loggbok for arbeidsvarsling samt ferdigmeldingsskjema til vegholder etter at graveområdet i kommunal veggrunn er ferdigstilt.

Søknad

Skjema for gravemelding, loggbok, ferdigmelding

Analyse og tiltaksplan for fremmede arter

Pris

Se pris for gravemeldinger 

Saksbehandling

Flere etater skal gi tilbakemelding og underskrive før gravemeldingen/-tillatelsen godkjennes av Virksomhet for veg, anlegg og park. Behandlingstid er på ca 3 virkedager.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119