Vinterdrift av veg

Skrevet .

Vinterdrift omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing.

Vinterdrift foregår i perioden slutten av november til midten av mars.

Hvem har ansvaret?

Kommunens ansvar

Brøyting og strøing av det kommunale veinettet med tilhørende gang-/sykkelveier og gang- eller sykkelveier langs fylkesveier utføres av Ålesund kommune.

Vegvesenets ansvar

Innenfor kommunegrensene går det også fiks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største vegene som for eksempel Innfartsvegen, Borgundfjordvegen, store deler av Borgundvegen, Sulavegen, Ålesundsvegen i Brusdalen og hovedveiene på Ellingøsya. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholdsplikt på fortauene.

Private veger skal driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien i henhold til Veglova §54.

Brøytekanter mot private veger og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller velforening.

Hvem eier vegen?

På dette kartet kan du se hvilke veger som er fylkes- eller kommunale.

Hvem utfører arbeidet?

Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret.

 • Brøyting og snørydding på kommunens 23 faste roder utføres delvis av innleide entreprenører, og delvis av våre egne folk.
 • Kommunen og noen av våre entreprenører utfører brøyting og snørydding på noen av fylkes- og riksvegene også.

Hvordan prioriterer kommunen?

 Hva prioriteres først?

 • Hovedveger, fortauene, gangveger og sykkelveger
 • Boligveger
 • Private veger med brøyteavtaler

Bare de høyt prioriterte veiene blir vanligvis strødd eller saltet, samt partier som er definert som kritisk bratte eller trafikkfarlige.

Trappegater i sentrum blir spadd for hånd/frest/strødd på dagtid.

Brøyting og strøing rundt kommunale bygg

Brøyting på kommunal eiendom

Ålesund kommune eiendom (ÅKE) har avtale om brøyting på ulike kommunale eiendommer, for eksempel ved skoler, barnehager og omsorgssentre. Dette utføres av enten virksomheten for veg, anlegg og park (VAP) i Ålesund kommune, eller innleide entreprenører etter avtale.

Dette gjelder snørydding på de områdene hvor det er mulig å komme til med maskinell brøyting, i den grad man kan komme til med slikt utstyr – altså traktorer og brøytebiler.

Det som ikke kan eller er bestilt ryddet maskinelt, for eksempel helt fram til en inngangsdør, faller utenom brøyteavtalen. Da blir dette virksomhetens eget ansvar å rydde.

Strøing på kommunal eiendom

Ålesund kommunale eiendom har ingen faste avtaler om strøing på ulike kommunale eiendommer, som skoler, barnehager og omsorgssentre. Når det finnes tydelige behov for strøing, eller slike behov meldes inn til ÅKE, bestilles det strøing. Dette gjelder kun strøing av områder som ÅKE har brøyteansvar for.

På de stedene eller i de områdene hvor de kommunalevirksomhetene selv manuelt må rydde snø, blir det også virksomhetene som må vurdere om de skal strø der.

Strøing og salting

I Ålesund salter vi alle veger hvor det går kollektivtrafikk, de viktigste gang- og sykkelvegene, de bratteste bakkene samt de største industrivegene. Det blir også gjort individuelle vurderinger av andre veger, skulle behovet oppstå.

Vi salter kun når det enten er veldig glatt på vegene, eller fordi vi forventer at det kommer til å bli glatt i løpet av kort tid. Det blir gjort en faglig vurdering basert på nåværende vær- og føreforhold, og prognoser for de kommende dagene.

Ved salting brøytes det samtidig. Da fjerner saltet den siste hinnen av is og sørpe slik at veien blir bar. Det forhindrer også at det etablerer seg en såle av is når det kommer mer snø.

Ser du at vi kjører forbi og salter på en allerede bar veg, så er det høyst sannsynlig fordi det er meldt kaldt vær som kan gjøre vegene glatte i løpet av natta. Derfor salter vi preventivt, for å redusere faren for at du våkner til en glatt veg.

Saltet bidrar til å opprettholde bare veger når vi har kuldegrader, og en bar veg gir normalt sikrere kjøreforhold og bedre framkommelighet enn en veg med snø- eller isdekke, ifølge Statens vegvesen.

Salt versus sand

I Ålesund kommune strør vi vegene med sand kun når det har vært kaldt lenge, og ikke er ventet nedbør. Da strør vi snøsålen, altså det glatte, hardpakkede laget med snø som legger seg på vegene.

Strør vi vegene med sand under andre værforhold, vil vi ikke få den samme effekten for farbarhet som når vi bruker salt. På de mest trafikkerte vegene skal det heller ikke mange overfarter til før effekten av strøsanden er borte.

Med tanke på hvor kystnær Ålesund kommune er, kan det være vanskelig å forutse perioder hvor vi får stabilt tørt og kaldt vær over lengre tid. Dette setter naturlige begrensninger for når det er hensiktsmessig å bruke sand på vegene.

Fordeler og ulemper med salt

Salt har flere virkeområder:

 • Salt løser opp og fjerner is.
 • Salt hindrer at vann på og i vegbana fryser til is i kaldt vær.
 • Salt hindrer at snøen pakker seg sammen og fester seg på vegen. På denne måten bidrar saltet til at vi kan få flere dager med bare veger.

Mye nedkjørt snø gir en hardpakket og tjukk snøsåle i vegbana. For å bli kvitt denne kan det bli nødvendig å salte snøsålen. Saltet vil også påvirke snø- og issålen i vegbana på ulike måter. Er det snakk om et topplag av is, vil saltet gjøre isen porøs og dermed gi bedre veigrep.

Snøsålen løser seg opp etter hvert, og kan få en melete konsistens. Dette forutsetter at vi også brøyter bort den melete snøen etter hvert.

For å unngå dette problemet salter vi ofte vegen preventivt i forkant av store snøfall. Dette gjelder i hovedsak veger med mye vanlig trafikk og særlig tungtrafikk. Det er blant annet derfor vi brøyter vegene for løs og smeltet snø før vi salter eller strør dem.

Begrenser vi bruken av salt, kan vi spare miljøet for påkjenninger, få færre dager med sørpeføre, samtidig som biler som ferdes i kommunen også sannsynligvis vil ruste mindre i vintersesongen.

Faren ved slik begrenset saltbruk er at vi gjør vegene mindre framkommelige. Det kan oppstå flere stans i trafikken og flere ulykker på dager med vanskelige kjøreforhold.

Fordeler og ulemper med sand

Strøsanden vi bruker i Ålesund er iblandet noe salt. Dette for å forhindre at sanden fryser til og blir uhåndterlig, blant annet når den oppbevares utendørs i strøkasser gjennom kalde perioder.

Sanden i disse sandkassene er til fri benyttelse i ditt nærområde. Vi har plassert strøsandkasser i bratte bakker hvor det erfaringsmessig kan oppstå vanskelige kjøreforhold. Er en kasse tom, kan du ringe inn til Servicetorget på telefon 70 16 20 00 og melde fra om dette, eller sende inn en beskjed via det elektroniske varslingssystemet vårt som du finner på nettsidene våre.

Bruker vi sand som fullstendig erstatning for salt blir vegene mindre trafikksikre. Som tidligere nevnt vil sand vaskes bort av regn, blåses bort på grunn av trafikken, eller når det er vind og tørt vær. Vi må også strø betraktelig mer sand på vegene for å oppnå tilsvarende framkommelighet som når vi salter.

Sand må i tillegg kostes opp igjen fra vegen, samtidig som alle sluk og rister må tømmes oftere for sand som har havnet der gjennom sesongen. Sand som blir kjørt over vil også knuses opp i mindre partikler, og gi mye støv og luftforurensning.

Når det ikke er snø vil sand i vegbana gi et dårligere veigrep, spesielt for motorsyklister og syklister, men også for bilister.

Hvor finnes det kasser med strøsand?

Ålesund kommune har plassert ut 89 kasser med strøsand. De står ved

  • de viktigste bratte bakken
  • ved kommunale trapper

 

Brøyting kommunal veg | Brøyteavtaler med kommunen og privat veg | Brøyting Statens vegvesen  | Varsle om feil

Vi fyller på sand med jevne mellomrom, men om du finner en tom strøsandkasse, setter vi pris på at du melder fra til oss.

Snø og skade på privat eiendom

 

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Vi vil alltid prøve å unngå å brøyte snø inn på private eiendommer, men vi må prioritere trafikksikkerhet og framkommelighet. Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen.  På denne måten sikrer vi enklere forhold for fotgjengere og bilister.

Skade på privat eiendom

Dersom vårt vintervedlikehold har forårsaket skade på privat eiendom, ber vi om at dette meldes skriftlig til oss:

 • Beskriv kort hvilken skade som er skjedd
 • Tidspunktet skaden skjedde
 • Legg ved bilde

Kontakt Servicetorget
Navn

Please let us know your name.

E-post(*)

Please let us know your email address.

Vedlegg

Invalid Input

Melding(*)

Please let us know your message.

Hva er ditt ansvar?

 • Har du avkjørsel er det ditt ansvar å fjerne brøytekanten der. Klarer du ikke dette selv, må du få noen til å hjelpe deg.
 • Plogen/fresen kommer vanligvis flere ganger på samme strekning. Første gang sikres fremkommelighet, andre gang ryddes det ordenlig. Vent derfor med å måke egen oppkjørsel til gata er brøyta ferdig.
 • Huseiere i sentrumsstrøk må holde fortauet fremkommelig. Har du ikke varmekabler eller lignende, må fortauet brøytes ut mot brøytekanten, samt strøes ved behov (strøplikt). I sentrum skal det sikres at snø og is fra hustakene ikke setter ferdsel i fare. Sett opp avvisere og rydd taket snarest.
 • Plassering av gjenstander langs vegkanten som kan skade utstyr, brøytemannskap eller andre ved påkjørsel er farlig og ulovlig, og du kan risikere erstatningskrav.
 • Private huseiere kan ha gjort private avtaler, så det kan være flere brøytere i området som ikke har ansvar for gata di.

Hva kan du passe på?

 • Bilen din skal ha tilsyn en gang i døgnet. Det kan være vanskelig å se om en snøhaug inneholder en bil eller et annet kjøretøy. Ved mye snø kan det være nødvendig å rydde gata. Da må kjøretøyene flyttes.
 • Fjern vegetasjon på egen grunn som går utover vegen eller fortauet og som hindrer brøyting. Det skal være 4,6 meter under greinene på trær også når det er snø.
 • Hekker, gjerder og lignende må være plassert i tilstrekkelig avstand fra vegen, og skal dimensjoneres for å tåle påkjenninga de blir utsatt for. Skader på installasjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke erstattet.

Hvordan kan du best hjelpe til?

Privatbiler i smale boliggater er den største utfordringen ved snøfall.

 • Parkere slik at bilen ikke hindrer. I beste fall brøytes bilen inne. I verste fall hindrer bilen at hele gata blir brøytet, og den kan bli tauet bort om den står ekstra vanskelig til.
 • Ut fra siden på bilen skal det være tre meter å passere på for brøyteutstyr som brøyter, for brannbil, ambulanse og renovasjonsbil. Det skal også være plass for brøytekanter.
 • Husk at snuplasser skal være fri for parkerte biler.

Feil og mangler – eller ros

Meld om feil

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, legg inn en varsel i vårt meldesystem.  Her kan du også se meldinger fra andre.

Dersom du ikke har tilgang til pc eller smarttelefon, kan du ringe:

 • Servicetorget på dagtid (hverdager kl 08.00 – 15.45), tlf 70 16 20 00
 • Brøytevakta på kveldstid, tlf 70 16 46 47

Henvendelser om riks- og fylkesveger rettes til Statens vegvesens vegtrafikksentral på telefon 175.

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.