Påslipp - tillatelse og fett-og oljeutskillere

Skrevet .

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A-4:

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

  1. bensinstasjoner,
  2. vaskehaller for kjøretøy,
  3. motorverksteder,
  4. bussterminaler,
  5. verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
  6. anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

15 A om påslipp er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte ledningsnett og renseanlegg. Kommunen kan fastsette krav til påslipp fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

Påslippstillatelse

Avløpsvann fra nærings- og industribedrifter må ikke medføre tilførsel av miljøgifter og andre uønskede stoffer til avløpsvannet som kan skade kommunens avløpsrenseanlegg, ødelegge arbeidsmiljøet, forstyrre renseprosessene eller påvirke slammet som produseres ved renseanleggene i negativ retning.

Kommunen kan kreve at det inngås påslippsavtale med spesifikke krav for påslipp av avløpsvann fra nærings- og industribedrifter. Det kan kreves inn tilleggsgebyr for å dekke ekstrakostnader som slikt påslipp medfører.

Oljeutskiller

Oljeholdig avløpsvann skal renses for olje i et oljeutskilleranlegg før det føres til kommunal spillvannsledning.

Alle nye oljeutskilleranlegg må omsøkes og skal utformes, testes, dimensjoneres, installeres og driftes i samsvar med gjeldende Norsk Standard (NS-EN 858-1).  Søk om  utslipps-/påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann.

Forurensningsforskriften kapittel 15 har standardkrav for utslipp. Kommunen har valgt å bruke standardkravene i forurensningsforskriften § 15-7 også for påslipp etter kapittel 15A.

Som en del av virksomhetenes internkontrollsystem skal det foreligge rutiner for drift, kontroll og tømming av oljeutskiller.

Alle virksomheter med påslipp av oljeholdig avløpsvann skal sende inn årsrapport for oljeutskilleranlegg til kommunen innen 1. mars hvert år.

Mer informasjon

Drift av oljeutskillere (Miljødirektoratet)

Fettutskiller

Utslipp av fett fører til problemer med driften av rør, pumper og renseanlegg.

Virksomheter som serverer eller produserer mat skal ha installert fettutskiller slik at fett blir skilt ut og ikke slippes ut på avløpsnettet. Det må inngås avtale med et tømmefirma for regelmesseig tømming av fettutskiller tilpasset behovet.

Alle nye fettutskillere må omsøkes/registreres. Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann – registrering av fettutskiller

Frityrfett stivner veldig raskt og skal aldri helles i avløpet, men leveres til godkjent mottak eller hentes etter avtale.

Som en del av virksomhetenes internkontrollsystem skal det foreligge rutiner for drift, kontroll og tømming av fettutskillere.

Alle virksomheter med fettutskiller skal sende inn årsrapport for fettutskiller  til kommunen innen 1. mars hvert år.

Mer informasjon

pdfForskrift

pdfMiljøblad