Påslipp - tillatelse og fett-og oljeutskillere

Skrevet .

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A-4:

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

  1. bensinstasjoner,
  2. vaskehaller for kjøretøy,
  3. motorverksteder,
  4. bussterminaler,
  5. verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
  6. anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

15 A om påslipp er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte ledningsnett og renseanlegg. Kommunen kan fastsette krav til påslipp fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

Påslippstillatelse

Avløpsvann fra nærings- og industribedrifter må ikke medføre tilførsel av miljøgifter og andre uønskede stoffer til avløpsvannet som kan skade kommunens avløpsrenseanlegg, ødelegge arbeidsmiljøet, forstyrre renseprosessene eller påvirke slammet som produseres ved renseanleggene i negativ retning.

Kommunen kan kreve at det inngås påslippsavtale med spesifikke krav for påslipp av avløpsvann fra nærings- og industribedrifter. Det kan kreves inn tilleggsgebyr for å dekke ekstrakostnader som slikt påslipp medfører.

Oljeutskiller

Oljeholdig avløpsvann skal renses for olje i et oljeutskilleranlegg før det føres til kommunal spillvannsledning.

Alle nye oljeutskilleranlegg må omsøkes og skal utformes, testes, dimensjoneres, installeres og driftes i samsvar med gjeldende Norsk Standard (NS-EN 858-1).  Søk om  utslipps-/påslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann.

Forurensningsforskriften kapittel 15 har standardkrav for utslipp. Kommunen har valgt å bruke standardkravene i forurensningsforskriften § 15-7 også for påslipp etter kapittel 15A.

Som en del av virksomhetenes internkontrollsystem skal det til enhver tid foreligge skriftlig avtale om tømming, service/kontroll og prøvetaking av alle oljeutskilleranlegg. Ved opphør av, eller endringer i avtalen skal dette meldes til kommunen. Service/kontroll, tømming og prøvetaking skal utføres av foretak med nødvendig kompetanse og utstyr. Utskilt olje og sand/slam fra sandfang og utskiller regnes som farlig avfall og må deklareres og leveres til godkjent mottak.

For alle virksomheter med påslipp av oljeholdig avløpsvann skal alle kontroller, tømminger og prøvetakinger rapporteres til kommunen digitalt. Dette skal gjøres av utførende foretak via operatørportalen.

Mer informasjon

Drift av oljeutskillere (Miljødirektoratet)

Fettutskiller

Utslipp av fett fører til problemer med driften av rør, pumper og renseanlegg.

Virksomheter som serverer eller produserer mat skal ha installert fettutskiller slik at fett blir skilt ut og ikke slippes ut på avløpsnettet. Det må inngås avtale med et tømmefirma for regelmesseig tømming av fettutskiller tilpasset behovet.

Alle nye fettutskillere må omsøkes/registreres. Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann – registrering av fettutskiller

Frityrfett stivner veldig raskt og skal aldri helles i avløpet, men leveres til godkjent mottak eller hentes etter avtale.

Som en del av virksomhetenes internkontrollsystem skal det til enhver tid foreligge en skriftlig avtale om service/kontroll og tømming, der kontroll- og tømmeintervall er satt. Kommunen skal ha kopi av denne avtalen. Ved opphør av, eller endringer i avtalen, skal dette meldes til kommunen. Service/kontroll og tømming skal utføres av foretak med nødvendig kompetanse og utstyr. Temperatur på vann ut fra fettutskilleren skal alltid måles ved tømming og må ikke overstige 30° C.

For alle virksomheter med påslipp av fettholdig avløpsvann skal alle kontroller, tømminger og temperaturmålinger rapporteres til kommunen digitalt. Dette skal gjøres av utførende foretak via operatørportalen.

Mer informasjon

pdfForskrift

pdfMiljøblad