Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Forhåndsuttale og rørleggermelding

Forespørsel om tilknytning til VA-anlegg og innmelding av rørleggerarbeid og VA-/ sanitæranlegg.

Forhåndsuttale

Skal det søkes om byggetillatelse, eller deling av eiendom som skal bebygges, må det innhentes forhåndsuttale for vann og avløp, jf. Sanitærreglementet for Ålesund kommune.  Dette gjelder for byggetiltak som skal ha vannforsyning og avløp, men også andre tiltak som eksempelvis murer, garasjer og naust.

Hensikten med en forhåndsuttale er i hovedsak å avklare tilknytningspunkt og kapasitet på vann- og avløpsnettet, håndtering av overvann og om tiltaket kommer i konflikt med ledninger i grunnen.

Skjema for innhenting av forhåndsuttale. Skjemaet fylles ut av tiltakshaver eller ansvarlig søker.

Situasjonskart og ledningskart skal legges ved når du fyller ut skjemaet. Du kan bruke samme situasjonskart som i bygge- eller delingssøknaden. Ledningskart fås ved henvendelse til servicetorget. 

Tiltakshaver eller ansvarlig søker skal sende mottatt forhåndsuttale for vann og avløp som et vedlegg til bygge- eller delingssøknaden.

Ved byggesøknader som kun omhandler eksempelvis innvendig ombygging, seksjonering eller bruksendring, og det ikke skal gjøres noe med utvendige vann- og avløpsledninger, er det ikke nødvendig med forhåndsuttale. Søknad om vann- og avløpsarbeid for innvendig arbeid skal likevel sendes inn og være godkjent før oppstart.

Søknad om vann- og avløpsarbeid

Før det gis igangsettingstillatelse (IG) til byggetiltak skal valgt entreprenør/rørlegger sende inn og få godkjent «søknad om vann- og avløpsarbeid». Forhåndsuttalen vil være en del av grunnlaget for behandling av denne søknaden.

Innmelding av rørleggerarbeid

Alt rørleggerarbeid skal utføres av godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, som må søke/melde inn arbeidet og få det godkjent før oppstart.

Hvis ledningsanlegg kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må det innhentes tillatelse fra eieren før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn skal tinglyses hos Kartverket. Når arbeidet er avsluttet skal ansvarlig foretak sende inn ferdigmelding.

Tilknytning til VA- /sanitæranlegg

For søknad om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet skal nå Gemini VA-entreprenørenes portal benyttes. For tilgang kontakt Vann, avløp og renovasjon. Portalen ble tatt i bruk i 2016. Rørleggerarbeid som er omsøkt/meldt før portalen ble tatt i bruk, må ferdigmeldes som tidligere på Sanitæranlegg (ferdigmelding - registreringsskjema).

Ledningskart fås ved henvendelse til servicetorget.

Etablering av avløpsanlegg og ledninger er også søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven.

Vannmåler / tilbakestrømsbeskyttelse

Installasjon av vannmåler, tilbakestrømningsbeskyttelse, fettutskiller og oljeutskiller skal omsøkes/meldes i egne skjema. Private utslipp må det søkes utslippstillatelse for, og anlegg må ferdigmeldes. Se skjema for vann, avløp og renovasjon

Se også

Skal du bygge?

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119