Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Slamtømming

Kommunen plikter i henhold til forurensningslovens § 26 å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

Denne tjenesten utføres av Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap, ÅRIM.

Næringseiendommer og større anlegg er ikke pliktig til å bruke kommunens tjenesteleverandør. Alle avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunal slamtømmeordning gjennom ÅRIM, må sende inn årsrapport til kommunen innen 1. mars påfølgende år.

For alle avløpsanlegg er eier ansvarlig for anleggets drift og vedlikehold og skal kunne dokumentere at slamavskillere blir tømt og slam levert til godkjent mottak. Kommunen er forurensningsmyndighet og tilsynsmyndighet for alle mindre avløpsanlegg under kapittel 12 i forurensningsforskriften.  For størrre anlegg er kommunen forurensningsmyndighet etter kapittel 13  og fylkesmannen etter kapittel 14 i forurensningsforskriften.

Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v. Det er etablert tømmestasjon for bobiler i tilknytning til bobilparkeringen i Sorenskriver Bulls gate og for fritidsbåter ved Brosundet.

Når tømmes det?

Ved å gå inn på abonnentdatabasen til Septik24.no kan man søke opp registrerte opplysninger og planlagt tømmetidspunkt.

Les mer om slamtømming på nettsiden til ÅRIM

Pris

Se betalingsregulativ for renovasjon.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119