PPT i grunnskolen

Skrevet .

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) består av:

Skoleutvikling

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe grunnskolene med utviklingsarbeid for slik å medvirke til at alle elever får tilpasset opplæring i en inkluderende skole. PPT skal forholde seg til hele skolen, men ha et særlig fokus på elever som har behov for omfattende individuell tilpasning av opplæringen.

Sakkyndig vurdering

Kompetanseoppbygging i enkeltsaker

PPT kan også hjelpe skolen med kompetanseoppbygging i personalgrupper som er ansvarlige for enkeltelevers opplæring. Det gjøres avtale for en tidsavgrenset periode i den enkelte sak.

Skolens læringsmiljø

PPT samarbeider med skolene for å utvikle gode læringsmiljøer. Det kan også handle om å hjelpe skolen med enkeltsaker, for eksempel bidra til å håndtere konflikter mellom elever eller uro i klasser. PPT har også en rolle i mobbesaker, både som sakkyndig, og når det gjelder å følge opp sakene i samarbeid med skolen.

Lovhenvisninger

Pedagogisk - psykologisk tjeneste er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6.

Kvalitet

Kvalitetskriterier for PPT Ålesund

melding

Det sendes inn melding (ikke søknad) for denne tjenesten. Melding utarbeides av skolen ved rektor. Denne vurderes av PPTs inntaksteam og registreres når den er tilstrekkelig belyst. Dette innebærer at PPT kan be skolen om tilleggsopplysninger/ supplerende opplysninger før registrering.

I meldingsprosessen er det viktig at foresatte har en tett dialog med skolen/kontaktlærer, for ivaretakelse av elevens behov for tilpasset opplæring

Melding om behov for sakkyndig vurdering grunnskole

Melding om fornyelse av sakkyndig vurdering