Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Elevene sitt skolemiljø

 Elevene har rett til et trygt og god skolemiljø.

29. mai 2017 vedtok Stortinget omfattende endringer i Opplærings- lovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø. Loven gjelder skoledagen, leksehjelpordninger og skolefritidsordninger. Lovendringene gjelder fra 1. august 2017.

pdfSe brosjyre om eleven sitt skolemiljø.

Eleven

For deg som elev betyr den nye loven:

  • Du har rett til et trygt og godt skolemiljø slik du selv opplever det.
  • Du har rett til å være med i arbeidet for et godt skolemiljø
  • De voksne i skolen skal lytte til deg og hele tiden følge med hvordan du har det.
  • Når det kommer fram at du ikke har det trygt og godt, skal de voksne sammen med deg og foreldrene dine straks finne ut hva som skal til for at du får det bedre og straks sette i gang tiltak.

Foreldre

For dere som foreldre betyr den nye loven:

  • At dere skal delta aktivt i arbeidet for å skape et trygt og godt skolemiljø sammen med elevene og skolens personale og ledelse.
  • Når dere tar kontakt med rektor om bekymring, kjennskap til eller mistanke om at ditt barn ikke har det trygt og godt, skal skolen straks undersøke saken og sette i verk tiltak.
  • Hvis skolen ikke straks tar tak i saken og informerer foreldrene og eleven om tiltakene innen en uke etter henvendelsen til rektor, kan eleven eller foreldrene melde saken til fylkesmannen.
  • Fylkesmannen skal undersøke alle sider ved saken, snakke med elever, foreldre og skolens personale og gjennomgå all dokumentasjon i saken.
  • Hvis fylkesmannen finner at skolen ikke har oppfylt lovens krav til handling, skal fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre. Det skal settes en frist og saken skal følges opp. Elev og foreldre kan påklage fylkesmannens vedtak til Utdanningsdirektoratet.

Skolens fysiske miljø

Hvis en elev eller forelder eller et av rådsorganene eller utvalgene på skolen ber om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkelt- vedtak i forvaltningsloven.

Skolens vedtak kan påklages. Hvis det ikke er gjort vedtak innen rimelig tid, kan det likevel klages som om det var gjort vedtak.

Informasjonsplikt

Elever og foreldre skal holdes informerte i alt som er viktig for skolemiljøet og har rett til innsyn i alt som gjelder skolemiljø- arbeidet.

Foresatte har uttale- og forslagsrett når rådsorgan behandler saker som gjelder skolemiljøet.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119