Mobbing

Skrevet .

"Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-1.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Blir du mobbet?

Dersom du blir mobbet vil vi gjerne at du sier fra til noen om det. Ta kontakt med for eksempel lærer, helsesykepleier, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner. ​

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. 

Ved alvorlige krenkelser kan du også si fra til politiet. Du kan tipse politiet om det som skjer med deg eller noen du kjenner. Du kan også anmelde saken.

Dette skal skolen gjøre dersom barnet ditt blir mobbet

Dersom ansatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn.

Dersom enn elev eller forelder ber om tiltak som vedører det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarast mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimeleg tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne påklagess etter reglene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.