Leirskole

Skrevet .

Leirskoleopplæring for elevene i grunnskolen er hjemlet i opplæringsloven.

Med leirskole menes i denne sammenheng opphold ved bemannet leirskole eller annen aktivitet, for eksempel ekskursjoner eller turer, som har en varighet på minst tre overnattinger.

Innholdet i opplegget skal være en del av grunnopplæringen og skal kobles til kompetansemål i læreplaner for fag.

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringsloven ikke lov til å kreve noen former for egenbetaling/egenandel i forbindelse med leirskoleopphold (reise, kost og losji).

Se også

Leirskoler - nasjonal side