Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Forsikringsordning for skolebarn

Ålesund kommune har tegnet en forsikring knyttet til det som gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir betydelig og varig mén. Forsikringen kommer til anvendelse dersom skaden ikke dekkes av Folketrygden.

Forsikringsordningen er oppdatert august 2014. 

pdfBrosjyre om forsikringsordningen

Tema

 • forsikring av skolebarn
 • rutiner når  elever skader seg i skoletida
 • erstatning ved skade på / tap av eiendeler
 • foreldres ansvar når barn gjør skadeverk

Fra tid til annen blir elever skadet under den tiden de oppholder seg på skolen. Slike skader vil være såkalte personskader. Det kan dreie seg om bagatellmessige forhold til langt mer alvorlige skader.

Når barn skader seg  på skolen, har skolen  plikt til å melde dette til trygdeetaten. I de tilfeller en elev påføres skade, kan dette utløse rett til erstatning. For slike tilfeller har Ålesund kommune tegnet en begrenset kollektiv ulykkesforsikring som kan utløse rettigheter dersom forutsetningene for det er til sted.

Nedenfor følger bl.a. en  orientering  om ordningen med forsikring av skolebarn.

Ulykkesforsikring for skolebarn

Forsikringen gjelder plutselig og uforutsett ulykke som gir betydelig og varig mén. Forsikringen kommer til anvendelse dersom skaden ikke dekkes av Folketrygden.

Når og hvor forsikringen gjelder

 • Innenfor skolens område under ordinær skoletid. Forsikringen gjelder også for barn i kommunal skolefritidsordning.
 • Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse.
 • På direkte vei til og fra skolen.
 • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen.

Hva forsikringen dekker

I hht. vilkårene i forsikringsavtalen, vil forsikrings-summen være  5 G ved 100% invaliditet, og ved død 0,5 G.

Etter som 1 G (grunnbeløpet i folketrygden) pr. 1. mai 2014  utgjør  kr 88 370, - vil ordningen (inntil ny endring av grunnbeløpet i folketrygden) gjelde følgende forsikringssummer:

 • Ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet: maksimalt kr. 441 850,-
 • Dødsfall som følge av ulykke:kr. 44 185,-

Ålesund kommune sin elevforsikring tilfredsstiller kravene i Opplæringsloven § 13-3b om skoleeiers plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene.

Behandlingsutgifter

Utgifter i forbindelse med behandling etter en ulykke, f. eks. tannbehandling, fysikalsk behandling foreskrevet av lege eller reise til og fra hjemstedet for behandling eller forpleining i sykehus, kan dekkes helt eller delvis. 

Behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen begrenset til 5 % av forsikringssummen for invaliditet (for tiden inntil kr. 21 311,-). Fra disse erstatningene trekkes en egenandel på kr 500. Ta vare på alle kvitteringer!

Forsikring av barn i privat regi

Kommunens barneulykkesforsikring kan suppleres med privat ulykkesforsikring, som gjerne tegnes med større forsikringssum enn 5 G ved invaliditet. Slike private forsikringer gjelder hvor som helst og 24 timer i døgnet.

Foreldre / foresatte som ønsker å forsikre sine barn for høyere erstatningsbeløp enn det kommunen har gjort, anbefales å kontakte sitt eget forsikringsselskap.

Forholdet til folketrygdloven

Elever i grunnskolen er sikret under folketrygd-loven, og skader som disse blir utsatt for under aktiviteter i skolens regi, regnes som yrkesskader.

Det forutsettes at uhellet / skaden blir registrert og rapportert etter prosedyrer gitt for dette. Rektor har ansvaret for at dette blir utført.

Det brukes egne skjema  (RTV-blankett IA 13-07.05 –melding om yrkesskade eller yrkessykdom) som i tillegg til å sendes trygdekontoret, blir oppbevart i skolens / kommunens arkiv. Foresatte skal alltid ha gjenpart av denne meldingen!

Melding av ulykker til forsikringsselskapet

Barneulykker skal så snart de er konstatert, meldes til forsikringsselskapet, og for skolebarn skal kopi av den meldingen som sendes NAV, følge med til forsikringsselskapet.

Skademeldingsskjema skal fylles ut av skole og foreldre i samarbeid, og deretter underskrives av ansvarlig instans i Ålesund kommune. Det er svært viktig at 11-sifret person-nummer til barnet blir påført skademeldings-skjemaet!

Skolens område favner videre enn  det som er skolens fysisk avgrensede område. Det betyr at når elevene  oppholder seg under skolens tilsyn for eksempel i forbindelse med museumsbesøk, ekskursjoner / turer, idrettsdager, skidager  og lignende som skjer i skolens regi, eller under direkte transport til / fra slike aktiviteter, så er barna dekket under folketrygdloven og av kommunens kollektive ulykkesforsikring for skolebarn.

Skoleveien: Elevene er ikke dekket under folketrygdlovens bestemmelser på vei til og fra skolen; ved skader som skjer  på skoleveien  må derfor  kommunens skadeforsikringsordning  evt. komme til anvendelse.

Kommunens ansvar for elevers eiendeler

Kommunen (skolen ) er i følge skadeserstatningsloven bare ansvarlig for elevers  eiendeler i forbindelse med skade / uhell / tyveri  dersom det er utvist uaktsomhet / skjødesløshet fra skolens side.

Ved skade på / tap av  briller eller høreapparat som elever må bruke til daglig, kan kommunen i særlige tilfeller innrømme begrenset billighetserstatning så sant ikke eleven sjøl kan lastes for uaktsomhet / skjødesløshet.

Dersom et barn blir skyld i skadeverk

Skolene  arbeider aktivt med holdningsskapende arbeid, også med vekt på å hindre at skade oppstår på bygninger, inventar og utstyr. Dersom dette likevel skjer, fremgår det av §1-1 i ”Lov om skadeserstatning”  at

”Barn og ungdom  under 18 år plikter å erstatte skade som de forvolder forsettelig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig med hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers”.

Etter samme lovs §1-2., kan foreldre uansett egen skyld, bli erstatningspliktige  for skader som er forvoldt av mindreårige, med inn til kr. 5000,-  for hvert enkelt skadetilfelle.

Loven gjelder uavhengig av om skaden gjelder kommunens eiendom, eller klær og lignende som tilhører andre  elever, evt. også overfor tredje person.

Merknader

Forsikringen gjelder ikke

 • Tilfeller der skolens forsikringsordning / folketrygdlovens bestemmelser ikke gjelder, vil for eksempel være arrangement i regi av foresatte / FAU / klassekontakter  (grillfester, turer, utflukter m.v. ), så sant slike tiltak ikke foregår under skolens ledelse.
 • Elever i kulturskolen er ikke  dekket av kommunens  forsikringsordninger for skolebarn og barnehagebarn!


Skolen trenger kontaktinformasjon til foreldrene

Skolen ivaretar  så vidt mulig barnas trygghet  og sikkerhet i skoletiden, og sørger for å yte rask behandling og god service når personskade oppstår. Det er derfor viktig at skolen holdes oppdatert mht. foreldrenes telefonnummer
privat og på arbeid!

Mer informasjon

Ved behov for ytterligere informasjon kan dere henvende dere til den enkelte skole.

Servicetorget i rådhusets 1. etasje kan også veilede dere, eller henvise til saksbehandler som kan gi svar.


 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119