Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tospråklig opplæring

Ålesund kommune har gode rutiner for språkopplæring for minoritetsspråklige elever.

Rutiner er likt for alle grunnskoler i kommunen:

  1. Skolen kartlegger eleven sine språkkunnskaper og om nødvendig også kunnskap i fag.
  2. Skolen vurderer behov ut i fra kartleggingsresultat.
  3. Skolen fatter enkeltvedtak og setter i gang med tiltak.

Skoler bruker UDIR sitt kartleggingsverktøy «Språkkompetanse i grunnleggende norsk», alle minoritetsspråklige elever blir minst to ganger per skoleåret kartlagt og kartleggingen blir dokumentert.

Særskilt norskopplæring

Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk; også kjent som norsk 2 eller grunnleggende norsk; utført av en faglærer i norsk eller en lærer med spesialkompetanse i norsk som andrespråk

Tospråklig fagopplæring

Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av en tospråklig lærer. Morsmål blir brukt som støttespråk og det blir jobbet mye med begrepsforståelse, begrepslæring, ordforråd og forståelse for tema og fag, å tilegne seg kunnskaper fra ny og vanskelig fagstoff.

Morsmålsundervisning

Opplæring i og på morsmål, særlig lese- og skriveopplæring på småbarnstrinn; utført av en morsmålslærer/tospråklig lærer

Tospråklige lærere

Ålesund kommune har over 30 tospråklige lærere i mer enn 25 forskjellige språk. De tospråklige lærerne jobber på alle grunnskoler i kommunen frå 1. til 10. trinn og underviser ca. 250 minoritetsspråklige elever.

Lovhjemmel

Opplæringsloven § 2-8 er grunnlag for Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar «Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.»

Ansvar og kvalitetssikring

Skoleeier/Team kultur og oppvekst har ansvar for tilsetting, opplæring, veiledning, oppfølging og kompetanseheving for tospråklig lærere. Det er ansatt en koordinator for tospråklige lærere som sikrer også kvaliteten av den tospråklige undervisningen og har etablert gode samarbeidsrutiner for tospråklige lærere, norsklærere og kontaktlærere på skoler.

Ønsker du mer informasjon om sæskilt språkopplæring eller er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med skolen eller med koordinator for tospråklige lærere: Judith Damm, epost:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119