Fritak fra religionspregede arrangement

Skrevet .

Elever skal etter skriftlig melding fra foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. 

Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding. 

Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og de foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Kristendom religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og de foresattes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foresatte eller elever opplever som problematiske.

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene. Det samme gjelder dersom en aktivitet oppleves som støtende eller krenkende. Rett til fritak på slikt grunnlag gjelder uansett i hvilket fag eller sammenheng aktiviteten utøves. Fritaksretten er således ikke bare knyttet til KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk).

Merk at fritaksretten ikke gjelder kunnskapsinnholdet i fagene - heller ikke kunnskapsdelen i KRLE-faget.

Meldingen behøver ingen grunngivelse, og elever over 15 år kan selv kreve fritak uten samtykke fra foresatte.

Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak