Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Universell utforming

Definisjonen på universell utforming: "utforming av bygninger, produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming".

Følgende sju prinsipper er sentrale i beskrivelsen av universell utforming:

  • Like muligheter for bruk
  • Fleksibel bruk
  • Enkel og intuitiv bruk
  • Forståelig bruk
  • Toleranse for feil
  • Lav fysisk anstrengelse
  • Størrelse og plass for tilgang og bruk

Universell utforming – gjennomgående perspektiv

Ålesund kommunen skal ha en bevisst og aktiv rolle i prosesser og tiltak som er med å forme innbyggernes fysiske, sosiale, kulturelle og økonomiske omgivelser.

Universell utforming er derfor et perspektiv det arbeides etter i den kommunale planleggingen - for å gjøre Ålesund lettere tilgjengelig for alle innbyggerne, dette vil også gi større muligheter for syns-, hørsels-, bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede.

Å delta i felleskapet er grunnleggende og bidrar til å gi alle en mulighet til å leve et fullverdig liv. Hvis et menneske er forhindret fra å delta i samfunnslivet, er det som regel samfunnet som har mangler, ikke mennesket.

Universell utforming er et verktøy for inkludering, og er en utvidelse av det vi til nå har oppfattet som tilgjengelighet. Verktøyet gjør det mulig å inkludere alle innbyggere i å delta i samfunnet på egne premisser, ved at omgivelsene tilpasses brukerne. Arbeidet med universell utforming må handle vel så mye om kommunens innbyggere, som bygningene, uterommene og IKT-løsningene. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i diskriminerings-og tilgjengelighetsloven, og i plan-og bygningsloven.

Et samfunn som er utformet for alle kan ha stor betydning for kommunens framtidige økonomi, særlig i forhold til at vi skal håndtere at antallet eldre mennesker over 80 år vil stige kraftig fra 2022.

Gatebruksplan for Ålesund sentrum

Ålesund kommune startet i 2013 arbeidet med å lage en gatebruksplan for Ålesund sentrum. En gatebruksplan er redskapet for et samordnet kvalitetsløft (oppgradering og videreutvikling) av de offentlige gaterommene i sentrum. 

I kartlegging ble det sjekket hvordan gatene og bebyggelsen langs gatene brukes, og i hvilken grad de er universelt utformet, innganger til bygninger (hovedsaklig butikker, kafeer, offentlige tjenester og kontor, men også noen boliger) ble målt i forhold til universell utforming.

Det er en veileder for nasjonal enhetlig kartlegging som legges til grunn, utarbeidet av Statens kartverk. Kartverket har i 2011 gjennomført en grov kartlegging av sentrumsgatene i Ålesund, men da kun med noen få innganger til offentlige bygg.

Forprosjektet for dette var en kartlegging av Løvenvoldgata i 2011, som kan leses om i rapporten Universell utforming i sentrum (Difi).

Nettressurser

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119