Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Trafikk og samferdsel - Rapport - Transportutfordringer i Ålesundsområdet (Urbanet 2012)

Rapport-forside-UrbaNetSammendrag av rapporten Transportutfordringer i Ålesundsområdet - kollektivtransportens rolle (Urbanet Analyse, februar 2012)

 

pdf Transportutfordringer i Ålesundsområdet - kollektivtransportens rolle

I dette prosjektet har målet vært å gjennomføre strategiske analyser som peker på utfordringene Ålesundsområdet står overfor for å takle transportveksten frem mot 2030, både når det gjelder investerings- og tilskuddsbehov.

Både utfordringene fremover og ønsket om en økt kollektivandel betyr at det er behov for å gjennomgå og sortere ut, på et mer strategisk nivå, hvilke muligheter man har for å øke kollektivandelen.

Ålesundsområdet har opplevd en nedgang i antall kollektivreiser på 3 til 4 prosent årlig de senere årene. Det er nødvendig å finne ut hvilke grep som må tas for å snu den negative trenden og for å tilpasse tilbudet til befolkningens behov. En del av prosjektet har derfor vært å identifisere bussens konkurransekraft i dag og hvilke virkemidler som kan gjøre kollektivtransporten mer konkurransedyktig.

Befolkningsveksten stiller krav til økt kapasitet i transportsystemet

Det er ventet en sterk befolkningsvekst i Ålesundsområdet frem mot 2030. Veksten vil være vesentlig sterke enn den har vært i foregående 20-årsperiode.

Det vil være en stor utfordring å sikre tilstrekkelig kapasitet i transportsystemet, både når det gjelder investeringskostnader og kostnader til drift og vedlikehold. Bevilgningsbehovet vil avhenge av hvilke mål man har satt for transportmiddelfordelingen, dvs hvordan man ønsker at trafikkveksten skal fordele seg på de ulike transportformene. Bare det å opprettholde dagens transportmiddelfordeling vil være en betydelig utfordring.

De fleste byområder i Norge har erkjent at trafikkveksten bør tas av andretransportformer enn bil, både av miljø- og kapasitetsmessige hensyn. I de fleste byområder er det formulert målsettinger som i realiteten betyr at bilandelen skal reduseres, og at andelen kollektivreiser, syklende og gående skal økes.

Fremtidige utfordringer – tre uviklingsbaner

Gjennom tre scenarioer – eller tre ulike utviklingsbaner – har vi vist hvordan man kan møte transportutfordringene frem mot 2030, basert på prognoser for befolkningsutvikling og velstandsutvikling.

For alle tre scenarione beregnes konsekvenser i form av investeringsbehov i transportsystemet og tilskuddsbehov til kollektivtransporten i Ålesundsområdet, samt synliggjør klima- og miljøeffekter. Redusert behov for investeringer i transportsystemet som følge av økt satsing på kollektivtransport, synliggjøres. De tre scenarione er:

Trendscenarioet:

Videreføring av dagens satsing på kollektivtransport og vei.

Miljøscenarioet:

Kollektiv- og sykkeltrafikk tar hele veksten i transportbehovet

Bilscenarioet:

Biltrafikken tar hele veksten i transportbehovet, mens kollektivtransporten holdes på dagens nivå.

I alle scenarioene er veiprosjekter som ligger inne i NTP 2010-2019 inkludert i analysene. 2010 er basisår. Data for 2010 er hentet fra den regionale transportmodellen (RTM).

Det er viktig å presisere at beregningene i analysene er grove og overordnede anslag basert på nøkkeltall og data som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Les resten av sammendraget i rapporten som du finner nedlastbar øverst på denne siden.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119