Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Rapport - biologiske effekter av sedimentforurensing i Aspevågen del 2

Faksimilie av rapportforside.Ålesund havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens «Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn» (St. meld. Nr. 14 (2006 – 2007). I den forbindelse har det vært utført flere undersøkelser og vurderinger av forurensningen i byfjorden, Aspevågen, samt også nærliggende fjorder.

 

pdfRapport - Biologiske effekter av sedimentforurensning i Aspevågen, Ålesund - del 2

Innledning

Som en del av den samlede vurderingen for Aspevågen er det gjort undersøkelser som er ment å gi grunnlag for å vurdere den økologiske risikoen av forurensning i sedimentene.

Undersøkelsene omfatter blant annet helsediment tester (toksisitet og bioakkumulering), analyser av porevann, undersøkelser av bløtbunnsfauna og visuelle vurderinger av bunnmiljøet ved hjelp av ROV.

Innsamlede data fra undersøkelsen supplerer eksisterende kunnskap om forholdene i sedimentene i Aspevågen, og er benyttet til å utføre en mer grundig basert vurdering av den økologiske risikoen i de undersøkte områdene. Med bakgrunn i undersøkelsen er det også gjort tiltaksvurderinger og -anbefalinger. Vurderingene er basert på både nye og eldre data.

Foreliggende rapport inneholder en vurdering av økologisk risiko basert på feltundersøkelsene som foreligger i Multiconsults rapport 415512-RIGm-RAP-001

Rapporten inneholder også tiltaksvurderinger og -anbefalinger på et overordnet nivå, for aktuelle sjøområder langs Aspevågen, Buholmstranda og Volsdalsvågen.

Kontaktperson hos Ålesund kommune har vært miljøvernrådgiver Gunnar Godø. I tillegg har også Klima og forurensningsdirektoratet og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Møre og Romsdal bistått med diskusjoner og kommentarer til utførelsen. Fra Multiconsult har Marius Moe, Arne Fagerhaug og Erling K. Ytterås deltatt i prosjektet.

Multiconsult har tidligere bistått Ålesund kommune med undersøkelser og miljøfaglige vurderinger av forurensningsforholdene i Aspevågen og Borgundfjorden, samt også undersøkelser av mulige kildeområder på land. Det vises til bakgrunnsdokumenter / referanser som er angitt i rapporten.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119