Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Rapport - miljøundersøkelser av vann og bekkesedimenter i Lerstadvatnet

Faksimilie av forsidefoto til en rapport om Lerstadvatnet.Multiconsult er engasjert av Statens vegvesen Region midt for å undersøke forurensningsforholdene ved et næringsområde vest for Lerstadvatnet naturreservat i Ålesund kommune.

 

Bakgrunnen for dette er at Ålesund kommune i 2011 oppdaget at slam i et sandfang var forurenset av olje, samt at brukere av naturområdet har varslet om at noe som kan være oljefilm er synlig på vann som drenerer inn i reservatet.

Oppdraget til Multiconsult har omfattet befaring av næringsområdet, tilgrensende veiområder, samt de deler av naturreservatet som grenser opp mot veier og næringsområdet. Formålet har vært å kartlegge om bekker og vassdrag er forurenset av oljeforbindelser, potensielle kilder samt årsakssammenhenger til en eventuell forurensning.

pdfRapport - miljøundersøkelser av vann og bekkesedimenter, vurderinger og tiltaksanbefalinger .

Under befaringen ble det utført en vurdering av avrenningsforhold for grunn- og overflatevann, bekker, kulverter og rør. Det ble også utført prøvetaking av vann og bekkesedimenter.

Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av det undersøkte området, utførte undersøkelser, resultater og observasjoner, vurderinger av disse samt tiltaksforslag.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119