Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Rapport - Ålesund havn, Skutvika terminal

Illustrasjons-faksimile fra en rapport.Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vedtatt at det skal utarbeides en risiko- og tiltaksplan for to eiendommer som Ålesund Havn KF har disposisjonsrett over i Skutvika. Hensikten er å kartlegge om det blir transportert ut forurensning fra eiendommene til Borgundfjorden.

Risiko- og tiltaksplanen skal:

  • Dokumentere miljøtilstanden i forureina grunn på land
  • Vurdere om forureina grunn medfører uakseptabel risiko i forhold til human helse og miljø, inklusive risiko for transport av miljøgifter frå grunn til sjø
  • Vurdere om det er behov for tiltak for å stanse eventuelle tilførslar til Borgundfjorden.

pdfRapport - Ålesund Havn, Skutvika terminal - Bistand i forbindelse med påbud om tiltaksplan.

pdfBakgrunnsnotat fra 2011 om undersøkelse av miljøtilstanden på de to aktuelle eiendommene (Multiconsult)

Innledning

Ålesund Havn KF har disposisjonsrett til to eiendommer i Skutvika i Ålesund kommune, gnr. 200 bnr. 276 og 403. Eiendommen bnr 276 inngår i det som i dag er containerterminalen i Skutvika, mens bnr 403 benyt-tes til vei (Nedre Strandgate) og parkeringsarealer litt lenger øst i Skutvika.

Bnr 276 var tidligere delvis nyttet til skraphandlervirksomhet. Denne aktiviteten omfattet håndte-ring av mye avfall, og noe av dette er etterlatt (dumpet i strandkanten) på stedet. Området er an-tatt å ha vært en vesentlig kilde til forurensning av Aspevågen (sedimenter), og Fylkesmannen me-ner det er grunn til å tro at forurensning fra grunnen i området fortsatt lekker ut til resipienten.

Bnr 403 inngikk med en mindre del i det som var Florvåg Verft, men mesteparten av eiendomsarea-let er innvunnet ved utfylling i sjø og har i tidligere tid ikke vært disponert til noen type forurensende aktivitet.

Fylkesmannen har gitt hjemmelshaver, Ålesund kommune, pålegg om å undersøke miljøtilstanden i grunnen på eiendommene, med fokus på å kartlegge, vurdere og eventuelt stoppe utlekking og spredning av forurensning til resipienten, Aspevågen. Som nevnt disponeres eiendommene av Ålesund Havn, og pålegget er videresendt hertil.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119