Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Rapport - Forurensningskartleging, risiko- og tiltaksvurderinger

Rapport_Forurensningskartleging-risiko-og-tiltaksvurderinger.pdf

SAMMENDRAG FRA RAPPORTEN 1. MARS 2010:

Ålesund havn er et av de prioriterte områdene i regjeringens "Handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn" (St. meld. Nr. 14 (2006-2007). Som en oppfølging av dette har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) gitt Ålesund kommune pålegg om å stanse tilførsler av miljøgifter fra forurenset grunn til Ålesund havn. Pålegget omfatter også utførelse av supplerende miljøundersøkelser i deler av Ålesund havneområde for å skaffe til veie oppdatert infonnasjon om forurensningsforholdene i sjøen. Videre skal det utføres risiko- og tiltaksvurderinger både for land- og sjøområder.

Multiconsult har fått i oppdrag av Ålesund kommune å forestå nødvendige arbeider for å imøtekomme pålegget. Oppdraget har omfattet prøvetaking og analyser av sedimenter (30 stasjoner), tang (15 stasjoner), blåskjell (3 stasjoner) samt at 11 lokaliteter på land / i strandkanten er undersøkt ved sjaktgravinger, grunnvannsbrønner og analyser av jord og vannprøver.

Undersøkelsene i sjøen har påvist høye konsentrasjoner for de fleste av de analyserte parametrene. Forurensningen er generell over hele området mht. TBT og P AH, mens konsentrasjonene av tungmetaller er høyest i området nordvest i Aspevågen. Sirkulasjon og vannutskiftning i fjorden er god. Dette antas å være årsaken til at miljøgiftinnholdet i vannmassene, kontrollert ved analyser av tang og blåskjell, ser ut til å være lavt. Unntak er lokalt forhøyet nivå av P AH i blåskjell utenfor Bunker Oil.

Risikovurderingene viser at forurensning i sedimentene utgjør en reell risiko både mht. human helse (ved inntak av fisk og skalldyr fanget i området), spredning og økologi. Dersom vedtatte miljøkvalitetsmål skal innfris må det konkluderes med at det er nødvendig å iverksette tiltak for å bedre tilstanden i sedimentene.

Av de vurderte / undersøkte lokalitetene på land er spesielt Bunker Oil og Liaaen verft vurdert å utgjøre betydelige og aktive kilder til forurensning av dette fjordavsnittet. For Bunker Oil medfører driften av anlegget i seg selv en risiko, og rutinene knyttet til dette bør kontrolleres. På eiendommen til Liaaen verft på Kvennaneset er det påvist høye nivåer av grunnforurensning (stedvis klassifisert som "farlig avfall"), samt høye nivåer av forurensninger i grunnvann. Her må det som et minimum gjennomføres tiltak for å fjerne de mest forurensende massene fra eiendommen, men på sikt må også en rydding av hele eiendommen utføres. Sistnevnte vil best kunne utføres i tilknytning til generell utvikling av eiendommen, samtidig med ordinære terrenginngrep / byggetiltak.

Også for en del av de øvrige undersøkte eiendommene har vi anbefalt at opprydding utføres i forbindelse med øvrige byggearbeider / terrenginngrep. Dette vil kreve at Ålesund kommune stiller krav til grunneiere i forbindelse med planarbeider og byggesaker.

Vi har dessuten anbefalt at det etableres flere brønner for undersøkelse av forurensningsspredning, på strekningen Skutvika til Volsdalsvågen. I tillegg anbefaler vi at det foretas en kontroll av forurensningsinnholdet i overvann og evt. usanert kloakk.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119