Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Miljø - Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Borgundfjorden - Fase 2

NIVA og Multiconsult har på oppdrag for kommunene Ålesund og Sula utarbeidet tiltaksplan for forurensede sedimenter fase 2. Tiltaksplanen omfatter delområdene Aspevågen, Buholmstranda og Fiskerstrand.

 

Det er utført supplerende sedimentundersøkelser som inngår i risikovurderingene av bunnsedimentene i området. Områdene kan ikke friskmeldes etter SFTs risikovurdering av forurensede sedimenter trinn 1 og 2. Det er i samarbeid med kommunene og fylket utarbeidet miljømål for området. Basert på risikovurderingene og miljømålene er det foreslått ulike tiltak i områdene. Første prioritet bør være å stoppe eksisterende kilder til forurensning fra land til sjø. Deretter kan tiltak i sjø gjennomføres.

Tildekking av forurensede sedimenter er å foretrekke fremfor fjerning, der seilingsdypet tillater dette. Arbeidet med kildekartlegging og forurensede sedimenter bør vektlegges og inngå i de kommunale planer ved alle utbyggingsprosjekter.

Tiltak av første prioritet er å redusere eller stoppe tilførslene av TBT og Cu til området utenfor Fiskerstrand og Hg og PAH til Aspholet / Aspevågen.

 

Fase2-Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Borgundfjorden

Opprydning i prioriterte områder - informasjon på Miljødirektoratets nettsider

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119