Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - Planstrategi 2012-2015

Plantstrategi-forsideVedtatt 7. februar 2013 av bystyret.

En planstrategi er ikke en plan, men et nytt verktøy som skal gi en oversikt over planbehovet i valgperioden. Hensikten er at politikerne i tidlig fase skal ta stilling til hvilke planer som trengs eller må revideres og om kommuneplanen må rulleres helt eller delvis.

Planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Grunnen til at dette har kommet inn i loven er behovet for å samordne kommunale planer med nasjonale og regionale planer og samordne planer som spenner på tvers av kommune og fylkesgrenser slik at de henger sammen og er i tråd med en ønsket utvikling i kommunen. Dette innebærer å analysere hvilke utfordringer kommunen står overfor og ta stilling til hvilke planer som mangler eller bør revideres.

Planstrategien er en viktig arena for å drøfte behov for interkommunal planlegging. Dette kan gjelde både innenfor arealplanlegging og tjenesteyting.

Gjennom dette oppnår man:
1. forbedret og behovsstyrt planlegging
2. samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser
3. en klar prioritering av planoppgavene

pdfPlanstrategi_Ålesund_kommune_2012-2015.pdf

Definisjon

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til  samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (pbl § 10-1, andre ledd).


Plassering i plansystemet

Ved hver valgperiode innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre, skal bystyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. På denne måten vil en hvert fjerde år få en ny vurdering av hvilke planer det bør fokuseres på og om hele eller deler av kommuneplanen skal rulleres. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan og bygningslov.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119