Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kommunal drift - ENØK-tiltak i Ålesund kommune (Rapport)

Forside av dokumentet ENØK-rapportRapporten presenterer ENØK-tiltak i Ålesund kommune som kan medvirke til at innsparingskravet i økonomiplanen for 2011 realiseres og som skal gi et mindreforbruk innenfor ENØK-området på 3 millioner kroner.

 

pdf Enok-tiltak_Aalesund_kommune-Rapport_2010.pdf

 

Bakgrunn og mandat


Rådmannen oppnevnte den 23.06.2010 en arbeidsgruppe som skal beskrive ”ENØK-tiltak som kan medvirke til at kommunen realiserer innsparingskravet i økonomiplanen for 2011 og som skal gi et mindreforbruk innenfor ENØK-området på 3 millioner kroner”.

Arbeidsgruppa skal utrede og beskrive realistiske forslag til tiltak som kan medføre redusert strømforbruk
i kommunen på både kort og lang sikt. Forslagene deles i:

  • A. Bygningstekniske tiltak
  • B. Rutiner og/eller tiltak som den enkelte ansatte/ enhet kan påvirke/gjennomføre

I tillegg til å beskrive selve tiltaket så konkret som mulig, skal tilbakerapporteringen beskrive følgende
forhold for hvert av de foreslåtte tiltakene:

  • Hvem tiltaket berører og hvordan
  • Hvem som bør være ansvarlig for gjennomføringen
  • Hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at tiltaket skal kunne realiseres
  • Eventuelle opplæringsbehov beskrives
  • Eventuelle kostnader ved tiltaket på kort eller lang sikt
  • Hvilke gevinster forventes på kort og/eller lang sikt
  • Hvis noen av tiltakene er gjensidig avhengige, må dette komme frem i beskrivelsen

Fristen for å levere rapport med forslag over tiltak er 20. oktober 2010.

 

Sammendrag

Arbeidsgruppen foreslår at den vanlige måleenheten for energibruk benyttes: kilowattimer (kWt). Det vil si at en innsparing på 3 mill. kWt målt i forhold til energiforbruket i 2009 legges til grunn for arbeidsgruppens forslag om tiltak.

Ålesund kommune hadde i 2009 et samlet strømforbruk på 42 378 143 kWt (el). I tillegg kommer et forbruk av fjernvarme på ca. 17.132.000 kWt. Samlet energiforbruk i kommunens virksomheter var på ca. 60 mill. kWt i 2009. Arbeidsgruppen mener at en innsparing på 3 mill. kWt i 2011 er realistisk og fullt mulig, under forutsetning av at følgende tiltak realiseres:


A.
Det etableres et system for energiledelse (miljøledelse) i Ålesund kommune som en overordnet struktur for alle enøk-tiltak. Energiledelsessystemet skal bygge på eksisterende organisasjonsmodell, det etableres ikke nye strukturer eller andre former for organisasjonsmessige ordninger. Det er viktig at rådmannen – som øverste administrative leder - får en sentral funksjon i energiledelsessystemet. Etablering av energiledelse er det overordnede tiltaket. Det derfor viktig at tiltakene ses i en sammenheng og
gjennomføringen koordineres for å sikre dette. Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe som får i oppdrag å koordinere prosessen, særlig med tanke på etablering av energiledelse og energiregnskap (pkt. B).


B.
Det må etableres et system for energioppfølging/ regnskap, der hensikten er å få kontroll/ oversikt over den samlede energibruken i kommunen, fordelt på den enkelte virksomhet. I denne sammenheng er det viktig med regelmessige, ukentlige vurderinger av energibruken på byggnivå, basert på energidata fra energileverandøren.


C.
Kompetansen om enøk-tiltak må økes betraktelig i hele organisasjon. Opplæring i enøk-tiltak bør være et satsingsområde for Ålesund kommune. I den sammenheng er det viktig å legge forholda til rette for kompetanseoppbygging og etablering av nettverk for driftstilsette på alle kommunale eiendommer.


D.
God og allsidig informasjon vil være avgjørende viktig for å nå fram til alle ansatte.


E.
“Benchmarking” kan benyttes som en læringsprosess for voksne, der praksis/ aktiviteter og implementering er viktige elementer for at enøktiltak skal komme i fokus.


F.
Arbeidsgruppen har pekt på noen praktiske eksempler på enkle enøk-tiltak som bør iverksettes innen virksomhetene/praktiseres av alle ansatte. Aktivisering av barnehager og skoler vil være viktig. Innen miljø, energi- og klima finnes en rekke opplærings- og undervisningsprosjekter som alle kommunale barnehager og skoler kan benytte seg av. Kostnader for de foreslåtte tiltakene vil være avhenging av om en benytter eksisterende midler i økonomiplanen til opplæring/kurs. Dette gjelder også for konsulentbistand. På budsjettet for 2011 bør det settes av 200.000 kr i friske midler til gjennomføring av prosjektet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119