Forsøpling

Skrevet .

Kasting av søppel i naturen koster samfunnet stor summer hvert år, i tillegg til at det påvirker naturen og bidrar til å ødelegge den estetiske opplevelsen av miljøet rundt oss. Kommunen bidrar på mange ulike måter for å redusere forsøplingen, men har begrensede ressurser til dette arbeidet. Forsøpling er et kollektivt ansvar der alle kan delta for å holde bygda vår ryddig og fri for søppel.

Søppel langs veier

Søppel langs kommunale veier ryddes opp på vårparten når snøen har smeltet. Ryddingen skjer i hovedsak gjennom ulike ryddeaksjoner kalt Rusken-aksjoner som koordineres av kommunen, men som gjennomføres av kommunens innbyggere. Rydding langs statlige- og fylkesveger organiseres av Statens vegvesen. Private veier og velveier må ryddes av veiens brukere.

Utenom ryddeaksjonene fjerner kommunene søppel sporadisk ved for eksempel dumping av større mengder avfall eller opphoping av søppel på enkelte steder.

Søppel på kommunale friområder

Kommunen har søppelkasser på de meste brukte kommunale friområdene. I tillegg ryddes det daglig søppel på disse områdene i sommerferien. Hver vår ryddes det også søppel på disse områdene på vårdugnaden og strandryddedagen.

På mindre brukte områder, langs stier og turveier, samt i marka forutsetter vi imidlertid at folk tar med søppelet sitt hjem eller til nærmeste søppelkasse.

Søppel på privat eiendom

Søppel på privat eiendom er grunneiers ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensingsloven pålegge grunneier å rydde opp søppel dersom det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Rusken-aksjonen

Den årlige ryddeaksjon foregår de første ukene i mai. Da stiller Ålesund kommune materiell og mannskap til disposisjon for innhenting av rusk og rask fra fellesareal, langs veger og stier, i friområder, langs strandlinjer osv. Alle velforeninger, borettslag, skoler, idrettslag og andre oppfordres til å arrangere ryddedugnad i sine nærområder. De som ønsker å delta i oppryddingen kan få utlevert avfallssekker ved ekspedisjonen på rådhuset, eller på Bingsa avfallsplass.

Under Rusken-aksjonen blir det forutsatt at:

Dato og påmelding for Rusken-aksjonen vil bli annonsert. Påmelding skal da sendes til

Strandryddedagen

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder sine lokale strender fritt for søppel en lørdag i året med mål om et søppelfritt Norge.

Vi oppfordrer alle innbyggere i Ålesund til å bli med på strandrydderdagen!

Hundemøkk

Hundemøkk er et stort hygienisk problem spesielt i tettbebygde strøk. Kommunen minner alle hundeiere om at de plikter å plukke opp møkka etter hunden sin.